انسان که ماشین تولید معناست،در مهاجرت چگونه زیست می کند؟مهاجرت اجباری و یا اختیاری چه پیآمد هایی بر انسان مهاجر دارد؟ آیا بحرانهای ناشی از مهاجرت پدیده های منفی هستند؟ مهاجرین سیاسی دارای چه خصوصیات یا موئلفه هایی هستند؟
این سئوالها را با رضا کاظم زاده ، روانشناس در برنامه ًنگاه نزدیکً در میان گذاشتیم

شبکه تصویری ـ صوتی رسانه
rasaneh.eu

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)