کتاب کژیسم منتشر شد.
عنوان فرعی کتاب: نشر الکترونیک، راهکار سرپیچی از گفتمان قدرت.

کژیسم

این کتاب توسط انتشارات الکترونیکی سوگواران ژولیده و با همکاری مجله ادبی پیاده رو منتشر شده است. کتاب در پی بازشناسی پتانسیل های نشر الکترونیک در جهت سرپیچی از گفتمان قدرت است و قصد دارد استقلال را به ادبیات بازپس برساند.
برایی دانلود کتاب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://piadero.ir/portal/index.php?do=post&id=1417

مقدمه ی کتاب:
در برگزینش نام سوگواران ژولیده برای نشریه الکترونیک، رویکرد ژورنالیستی ای در جهت جلب توجه مخاطب را مد نظر نداشته ایم! سوگواران ژولیده، پذیرش سیاه بودگی وضعیت حاکم و طرد خوشبینی های ریاکارانه است و در سایه ی این پذیرش سترگ، این شناخت حقیقت پلشت و ناهنجار است که رخوت و انفعال ما تلنگری می خورد سهمناک. وضعیت حاضر، یک بازی (در معنای لیوتاری کلمه) است که برای ایجاد تغییرات در آن، ابتدا می باید قواعد بازی را پذیرفت تا اساسا جواز ورود به بازی برای سوژه انسانی صادر گردد. اصلاح طلبی، زاده ی پذیرفتن قواعد بازی ست و ما اصلاح طلب نیستیم! چراکه ما قواعد بازی را نمی پذیریم و بازی جداگانه ی خود را ایجاد می کنیم تا بدین شکل در جهت براندازی بازی وضعیت حاکم برآییم. تفاوت سوگواران ژولیده با دیگران در اینجاست که ما صرفا از ورود به بازی امتناع نکرده ایم و به انفعال روی بیاوریم، بلکه کنش ایجابی خود را معرفی و بر آن پافشاری می کنیم. کژیسم، میل به برون رفت از وضع حاضر است! و کژرفتن (که کنش ایجابی ماست) یعنی سرپیچی از هنجارهای مستقر در سطوح مختلف جامعه و پُرواضح است که همگی این هنجارها و قواعد بازی، از سوی گفتمان قدرت بر قشر زیردست وارد آمده است. توده ی منفعل، چاره ای جز درونی سازی روابط تحمیلی ندارد و می توان به جرعت گفت که جامعه ی ما، سرکوب را درونی کرده است! امروزه دیگر عامل سرکوب گر، وجود مشخصی در امرواقع ندارد بلکه چیزواره و ناشناختنی ست؛ سرکوب گر مبدل به یک دیگری بزرگ شده است که افراد جامعه برای رسمیت بخشیدن به وجودیت خود، می باید میل خود را بر اساس میل این دیگری بزرگ سامان دهی نماید و سرکوب گر، میلی بجز ویران سازی میل ندارد! بر اساس این استدلال، چراییِ سکوتِ سرد حاکم بر جامعه نیز آشکار می گردد. آشکارگیِ سکوت، لحظه ای که سکوت به چشم می آید و در ظرف تَنگِ خودآگاهی قرار می گیرد، هنگام عصیان گری و سرپیچی فرا رسیده است. هدف ما، روش مند سازی سرپیچی در جامعه ادبیات است و راهکار پیشنهادی ما نشر الکترونیک است. نشر الکترونیک درست بدین دلیل که ساز و کاری از بالا به پایین ندارد، منجر به فروپاشی دیگری بزرگ خواهد شد.
ما باید وضعیت را به سمت یک وضعیت آخرزمانی سوق دهیم: ایجاد هرج و مرج، ترویج افشاگری، سانتی مانتالیسمِ موقت و دوچرخه سه نفره. در این وضعیت، مرگ رخ می نماید و سوژه را به عصیان و هذیان گویی وا می دارد. در این وضعیت، ساز و کار ایدئولوژیک، در ناخودآگاه جمعی طرد می گردد و هنجارها در هم می شکنند. در این وضعیت، قدرت،مفهوم خود را از کف می دهد و خود به پاپتی ای ولگرد مبدل می گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)