«به خامنه ای؛ ضحاک ماردوش»
زمان است آنکه رَوی ای دورو
تو ای جانی دزد و ضحاک خو
تویی دشمن حق و عدل؛ ای دغل
بسی حاسد و عقده ای؛ کینه جو
گدایی پس از سالها تو هنوز
تو تاریکی و دشمن هر چه روز
رود بهر ما این سه روز نژند
روم راه را تا رسم تو بسوز
به پندار خود فرصتم را تو دون
گرفتی و رفتی تو بی چند و چون
کشم چون رسم من به جای خودم
همه انگل و جانی جمله به خون
نه گنج مرا تو توانی که برد
که ایران از آن من است ای تو خرد
رسم من به آنچه که حق من است
به کوری حاسد و خصمی که مرد
نه کس راه حق سد تواند کند
که خالق سرش را تواند کند
تو ضحاک دون مایه مار دوش
فریدون تو را رد تواند کند
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)