«پاییز و زمستان ستم خواهد رفت »
پاییز و زمستان ستم خواهد رفت
دوران فساد و زور و سم خواهد رفت
صد خاک اگر به فرق خود ریزد ظلم
آخر به دل خاک فرو خواهد رفت
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com