«با ظلم و ستم خموش ماندن ننگ است»

با ظلم و ستم خموش ماندن ننگ است
قرآن به سر نیزهء دشمن رنگ است
آرامش و آرام نکو است ولیک
با دشمن بیدار خفتن مرگ است

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی:
www.shahinmirmoh.blog.com