فرا رسیدن سال نو را به زندانیان سیاسی و خانواده‌های شریف آنان و همهٔ شما عزیزان پیشاپیش صمیمانه شاد باش میگوییم. بدون تردید زندانیان سیاسی پرچمداران مبارزه برای آزادی, رهایی ، برابری و عدالت اجتماعی و تحقق‌ یک دنیای بهترهستند. جا دارد در آستانهٔ‌ سال ۱۳۹۵ خورشیدی به خانواده‌های عزیزشان بگوییم که ما در این مبارزه هرگز شما را تنها نخواهیم گذاشت و برای تحقق‌ آزادی این عزیزان خستگی‌ ناپذیر تلاش خواهیم کرد.
مبارزات بی‌ وقفه بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته سرنگونی جمهوری اسلامی را غیر قابل برگشت نموده است. شاهد این ادعا جنبش‌های بزرگ اعتراضی در داخل و خارج کشور از جمله اعتصابات و اعتراضات بالندهٔ کارگران ، معلمین، پرستاران، زنان، دانشجویان، لشکر بیکاران، بازنشستگان، جنبش های بالنده بر علیه اعدام و دفاع از کودکان، موزیک اعتراضی و انتقال وسیع و بی‌ وقفهٔ اطلاعات در دنیای مجازی و رشد و بالندگی تشکلات سیاسی است. پیوند و همبستگی‌ این اعتراضات به هم دیگر آن سیل خروشانی خواهد بود که طومار جمهوری اسلامی و به طبع آن طومار ارتجاع منطقه‌ای و جهانی‌ را در هم خواهد پیچید. دو خیزش عظیم مردمی در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۸ به فاصله هر دٔه سال یکبار نشانه‌های آن انفجار نهایی است . ما همدوش با هزاران اعضای خانواده زندانیان سیاسی صدا و فریاد اعتراض آنان خواهیم بود . برای دفاع از آزادی و به خاطر دفاع از حرمت و کرامت انسانی ناگزیر و باید فریاد اعتراض خود را رساتر از هر همیشه به گوش جهانیان برسانیم! فریاد نه به زندان سیاسی٬ نه به سرکوب٬ نه به کشتار٬ دقیقا یعنی نه به جمهوری اسلامی .1933463_1084333048290914_2241741864841558477_o

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)