«خامنه ای ای وطن فروش خائن»
ای وطن فروش خائن مزدور
عامل و نوکرِ بیگانه ز دور
مدعی مبارزه با استکبار، به دروغ
این دروغَت فاش میشود در نور

فاسد خودپرست دغل
خر تویی نه ملت ایران ای دَل
دلهء خارجی؛ دوروی دنی
با خیانت مشکلت نگردد حل

فکر کردی چنین که می مانید
حین غارت و قتل می خوانید
با قراردادهای خائنانه، نهان
ماندنی جاسوسان پنهانید

می شود رها دوباره وطن
مستقل خواهمش اگر چه کفن
شَوم و در رهش کشته شوم
پاینده؛ رها ایران ز محن
مهندس شاهین میر حسینی
توضیح ماجرای بسیار مهم جنایت سازمان یافته وزارت اطلاعات و خارجه دولت ناکارآمد و خائن حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) و
رژیم و موضوع شعر در لینکهای زیر:
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com
http://www.shahinmirhosseini.blog.com

(اینجانب طرفدار روابط صلح آمیز ودوستانه و شفاف با دیگر کشورها با حقوق برابر واحترام متقابل در جهت منافع ملت و مملکت و نه در جهت منافع یک اقلیت فاسد رانتخوارِ جنایتکار و مزدور حاکم که برای خود تضمینهای امنیتی اخذ نموده میباشم)