زندانیان سیاسى در ایران یکى پس از دیگرى به ” مرگ خاموش” محکوم میشوند.12705711_1063187290405490_5517235542724190832_n
رژیم جمهورى اسلامى که با اعتراضات جهانى علیه اعدام زندانیان سیاسى روبرو است اینبار با تاکتیک محروم کردن زندانیان از دارو و درمان دست به کشتن این زندانیان زده است.
محروم کردن هزاران زندانى سیاسی از دارو و درمان به روشى رایج از جانب رژیم براى خاموش کردن صداى مخالفان بدور از چشمان جهانیان شده است.
در این میان سازمانهاى جهانى تا به حال چشمان خود را بر قتلهاى خاموشى که توسط رژیم جمهورى اسلامى صورت میگیرد بسته اند.
محمد رضا پورشجرى, وبلاگ نویس زندانى, از ناراحتى شدید قلبى رنج میبرد . به او گفته شده است جهت برخوردارى از دکتر و درمان باید مصاحبه تلویزیونى کند. مرگ افشین اسانلو , فعال کارگرى ۴٢ ساله , در ٢١ ماه ژوئن ٢٠١٣ در زندان رجایى شهر یکبار دیگر ضرورت یک عکسل العمل جهانى براى حفظ جان زندانیان سیاسى را یادآورى کرد.
در روز والنتاین صداى زندانیان محروم از دارو باشیم.
Don’t let their heartbeats stop
Campaign in support of political prisoners in Iran who are deprived of medical attention. One by one the political prisoners in Iran have been sentenced to “Silent Death”
In the face of an international condemnation for executing prisoners in Iran, the regime has changed tactics and silently killing prisoners by depriving them of the medical attention.
Thousands of political prisoners are deprived of medication and medical attention. This has become a widespread practice by the authorities of the Islamic regime to silence dissidents in Iran and to avoid international outrage.
The international community has so far turned a blind eye to this method of silent executions practiced by the Islamic regime in Iran.
Mohamadreza Pourshajari, jailed blogger, who is suffering from severe heart condition, was told to do “televised confession” in return for heart surgery. Related recent incident of Afshin Osanloo, 42, a jailed labour activist, who died on 21 June 2013 in the notorious Rajai Shahr prison in Iran, portrays the urgency of much needed action by the international community.
In the Valentin day be the voice of political prisoners in Iran who are deprived of medical attention.
https://www.youtube.com/watch?v=1zb8a1BqQek

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)