• پرسش، مگر نه این است که موقعی بوده است که ۲۷ رسالۀ عهد جدید به شکل کامل بین افراد حقیقی ایماندار کلیسای اولیه موجود نبوده است؛ بعد، به مرور توسط کلیسای اولیه و جمع حقیقی ایمانداران، آن رساله ها و اناجیل نگاشته و تصویب شدند؛ پس نتیجه می گیریم که این جمع حقیقی ایمانداران و کلیسای اولیه بوده است که ۲۷ رسالۀ عهد جدید را نگارش و تصویب کرده است؛ پس حالا که کلیسا، علت فاعلی کتب عهد جدید است، چگونه از دیدگاهی، فقط باید به کتاب مقدس مراجعه کرد و مرجعیت افراد حقیقی کلیسا را نپذیرفت؟

این پرسشی بنیادی است که باید پاسخ داده شود؛ این بایدی اخلاقی است که مرجعیت «فقط کتاب مقدس» را به چالش می گیرد. اگر نتوان برای این پرسش پاسخی شایسته یافت، آنگاه می توان دیدگاهی را که قائل به گزارۀ «فقط کتاب مقدس»است حداقل، قابل تشکیک جدی دانست.

من در این نوشتار برآن هستم که نشان دهم، گزارۀ «فقط کتاب مقدس»، به لحاظ نظری گزاره ای عقلانی است.

نخست باید در نظر داشت که اصل پرسشی که در ابتدا مطرح کردم، منطقی است؛ یعنی به آن دلیل که کلیسای اولیه موجد رسالات عهد جدید بوده و مقدّم برآن بوده است، پس آن کلیسا و جمع حقیقی ایماندارانش نسبت به عهد جدید، به خاطر علت بودن، مقدم  هستند؛ نتیجه آنکه مرجعیت ایشان در کنار مرجعیت عهد جدید، دارای مبانی عقلانی است- از بابِ علت بودن-.

اما در ادامه، باید دید که وضعیت آن کلیسا و وضعیت عهد جدید به چه شکل امتداد تاریخی می یابد: از این نظر، مصداق رسالات عهد جدید هنوز همان عهد جدید سده های نخستین مسیحیت است، اما آیا مصداق جمع حقیقی  ایمانداران فعلی و کلیسای فعلی( در طول زمان)، همان کلیسا و جمع حقیقی است که موجد عهد جدید گردیدند؟ مسلما نه! هر آینه اگر عهدجدید همان متن سده های نخستین مسیحیت باشد اما جمع حقیقی ایمانداران، به لحاظ افراد حقیقی، آن جمع نباشند؛ در حینی که مرجعیت عهد جدید پابرجا باقی می ماند اما مرجعیت جمع حقیقی ایمانداران در کنار عهد جدید، از نظر عقلانی، ساقط می شود. 

این معنا را می توان به شکل قیاس استثنایی مرکب از یک قضیۀ شرطی متصل و نقیض تالی آن، تقریر کرد:

الف – اگر مرجعیت کلیسای حالا در کنار رسالات عهد جدید پذیرفته شده باشد، باید جمع حقیقی اولیۀ ایمانداران، حالا نیز باشند.

ب- جمع حقیقی اولیۀ ایمانداران حالا نیستند.

ج- بنابر این، مرجعیت کلیسای حالا درکنار رسالات عهدجدید پذیرفته شده نیست. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com