4780367_orig
خشونت خانگی یک مساله عمده و مهم در بهداشت عمومی محسوب میشود.نتایج تحقیقات در مورد میزان شیوع و بروز خشونت خانگی در روابط همجنسخواه به دلیل استفاده از روش های سنجش متفاوت و همچنین تعریف های مختلف از خشونت خانگی اعداد و ارقام متفاوتی را ارائه میدهد. اما به طور کلی میتوان درجه بالاتر بودن میزان خشونت خانگی در روابط همجنسخواهانه را با توجه به عوامل تشدید کننده درونی و بیرونی مرتبط با بودن در اقلیت و همچنین آسیب پذیری بیشتر، ریسک بالاتر رنج بردن از شک و کمبود دسترسی به خدمات درمانی، اجتماعی را در تمامی تحقیقات مشاهده کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده، ۲۲ تا ۴۶ درصد از زنان همجنسخواه و ۲۲ درصد از مردان همجنسگرا تجربه خشونت فیزیکی، ۵۲ درصد از مجموعه ایی از زنان و مردان همجنسگرا تجربه ایی خشونت جنسی، ۷ تا ۵۵ درصد از زنان همجنسگرا مورد آزار جنسی و نزدیک یک سوم از زنان و مردان همجنسگرا تجربه خشونت روانی و عاطفی را دارند.

استفاده از الکل و مواد مخدر به عنوان عاملی موثر در افزایش خشونت خانگی همانند روابط دگرجنس خواهانه در روابط همجنسخواه نقش مهمی ایفا میکند. در حالیکه استرس و افسردگی ناشی از مورد تبعیض واقع شدن در بین دگرباشان جنسی، پناه بردن آنها به الکل و مواد مخدر را محتمل تر میکند و در نتیجه، آمار بروز خشونت خانگی در این گروه به طور نسبی حتی گاهی بالاتر از دگرجنسخواهان میباشد.

در راستای بروز خشونت خانگی و بررسی علل آن، فاکتورهای روانی مانند وابستگی عاطفی نا سالم یکی از زوجهای همجنسگرا به دیگری و استفاده از خشونت به هنگام احساس از دست دادن کنترل روی رابطه، نقش عمده ایی بازی میکنند. افسردگی، اضطراب، استرس های بعد از اتفاقات ناراحت کننده از عوامل افزایش دهنده ریسک خشونت خانگی در روابط همجنسخواه محسوب میشوند.

وجود فاکتور ریسک بیماری ایدز در یکی از زوج های همجنسگرا و یا اقدام به عمل آمیزش جنسی با ریسک بالا و بدون رعایت نکات بهداشتی و در نتیجه ابتلا به این بیماری از شکل های بروز خشونت در روابط همجنسخواه است. در نمونه گیری از ۱۲۲ زوج همجنسگرا در مدت ۱۸ ماه، تاثیر خصوصیات اخلاقی زوج همجنسگرا در نوع رابطه و اقدام به رابطه جنسی غیر بهداشتی وبا ریسک بالا مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیقات نشان داد که بالا رفتن درصد رابطه جنسی با ریسک بهداشتی بالا با افزایش خشونت در رابطه و اعمال فشار لفظی، عاطفی و حتی فیزیکی برای اجبار به آمیزش جنسی رابطه مستقیم دارد.

تفاوت بین خشونت در رابطه همجنسخواه با رابطه دگرجنسخواه:

استرس هایی که زوج ها در روابط رنگین کمانی تجربه میکنند، شامل استرس در اقلیت بودن، استرس های درونی شده شامل ترس و نگرانی مورد تبعیض قرار گرفتن، همجنسگراستیزی و هراسی درونی شده، استرس های خارجی شامل تجربه کردن عینی خشونت به دلیل هویت جنسی، آزار و اذیت و تبعیض شکل و نحوه بروز خشونت را در این نوع رابطه ها از رابطه های دگرجنس خواهانه متفاوت میکند. همچنین استرس در اقلیت بودن میتواند به احساس تنهایی و انزوای افراد همجنسگرا افزوده و در روابط خشونت بار بدون چاره و مستاصل نماید. در بعض از تحقیقات، اعتراف به خشونت خانگی در رابطه های همجنسخواه به کمد دوم تمثیل شده اند به شکلی که فرد همجنسگرا برای دریافت کمک و حمایت نه تنها لازم است به خشونت بار بودن رابطه اش صحه بگذارد بلکه باید در رابطه با هویت جنسی اش آشکارسازی کند. آشکارسازی هویت جنسی برای بسیاری از افرادی که در مسیر شناختن بیشتر خود و هویت جنسی شان هستند و نیز برای کسانی که هویت جنسی مطلقی برای خودشان در نظر نمیگیرند میتواند بر مشکل رسیدگی و دریافت حمایت به هنگام بروز خشونت خانگی بیفزاید.از طرفی با وجود ترس از آشکارسازی هویت جنسی فرد مورد خشونت ممکن است تهدید به آشکارسازی برای خانواده، کارفرما و دوستان فرد مورد خشونت، به عنوان روشی برای دعوت به سکوت قربانی استفاده شود.

در بسیاری موارد، همجنسگراهراسی درونی شده در زوج های همجنسگرا خود موجب انعکاس آن به شکل رفتار خشونت بار به شریک احساسی فرد میشود. مواجهه با تبعیض و نداشتن حقوق قانونی و اجتماعی برابر برای دگرباشان جنسی خود عاملی برای افزایش خشونت در رابطه های رنگین کمانی است.

مقایسه خشونت خانگی در روابط رنگین کمانی بین زنان و مردان همجنسگرا:

درروابط رنگین کمانی بین زنان، خشونت خانگی عمدتا از مدلهای مطرح شده در جنبش فمینیسم و جنسیت زدگی پیروی میکند. در حالیکه، خشونت خانگی در بین مردان همجنسگرا، بیشتر حاصل مدلهای روزمره رفتارهای منتسب به مردان و تعاریفی از قدرت و توانایی و مردانگی است. در رابطه رنگین کمانی بین دو مرد همجنسگرا، دفاع از خود به هنگام بروز خشونت نشانه قوی و مردانه عمل کردن است که خود میتواند به شدت خشونت در رابطه اضافه کند.

در تحقیقی ۱۸۶ مرد همجنسگرا با مشخصه های متفاوت از نظر میزان تحصیلات، میزان درآمد، میزان وابستگی عاطفی به شریک احساسی شان، ابتلا به بیماری ایدز، آشکار بودن هویت جنسی و میزان مواجهه آنها با خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیقات نشان میدهد که زوج هایی با بیماری ایدز و یا با آشکاربودن هویت جنسی شان بین تعداد کمتری، در معرض خطر بیشتری از بروز خشونت در روابط خود هستند. در تحقیقی دیگر، زنان همجنسگرا مبتلا به نوعی از خشونت خانگی که به فرم گوشه گیری از جامعه بروز میکنند مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیقات نشان میدهد که هرچه میزان گوشه گیری زوج از جامعه بیشتر باشد، در کنار عوامل دیگری مثل کنترلگری یکی از شرکای احساسی، میزان احتمال بروز خشونت خانگی در چنین روابطی را افزایش میدهد.

محدودیت های موجود در دسترسی به آسایشگاه ها برای رنگین کمانی ها:

مشکل اختصاص آسایشگاه به همجنسگرایان نه تنها در کم بودن چنین امکاناتی به طور کلی است بلکه در اطمینان حاصل کردن از جدا ماندن زوج پس از اعمال خشونت خانگی است. به بیان دیگر، زوج همجنسگرا ممکن است هردو در یک آسایشگاه نگهداری شوند و به این ترتیب امکان فراهم کردن محیطی امن برای آنها مشکل میشود.

از دیگر مشکلات دسترسی به آسایشگاه ها، نبودن زمینه های قانونی لازم برای صدور حکم لازم برای قربانیان خشونت خانگی در روابط همجنسخواه است. در بسیاری از کشورها و ایالاتی که رابطه های همجنسخواهانه قانونآ به رسمیت شناخته نمیشوند، روشی برای حمایت قانون و رسیدگی به خشونت خانگی در دادگاه ها وجود ندارد. نبودن آموزش های لازم برای درک پیچیدگی های روابط رنگین کمانی و جلوه های بروز خشونت خانگی در آن در بین قضات و همچنین وجود تبعیض و همجنسگرا ستیزی و هراسی در بین این افراد، از دیگر مشکلات کمک رسانی به قربانیان خشونت خانگی در روابط همجنسخواه است.

مساله دیگری که قضاوت خشونت خانگی در این نوع روابط را سخت میکند همانا رفتار خشونت بار متقابل از هر دو نفر حتی به عنوان دفاع از خود و در برابر خشونت تحمیل شده است. این مساله پیچیدگی های زیادی در قضاوت نقش طرفین در بروز خشونت و اعمال تصمیمات و احکام مناسب پیش می آورد.

 

 

منبع:

Same-Sex Domestic Violence:
Prevalence, Unique Aspects, and
Clinical Implications
ARTICLE in JOURNAL OF SEX AND MARITAL THERAPY · SEPTEMBER 2014
Impact Factor: 1.27 · DOI: 10.1080/0092623X.2014.958792 · Source: PubMed
DOWNLOADS : 136
۱۱۵ : VIEWS

۲ AUTHORS, INCLUDING:
Colleen Stiles-Shields
Northwestern University
۲۲ PUBLICATIONS 57 CITATIONS

https://khoshounatbas.wordpress.com/
https://www.facebook.com/KhoshounatKhanegi/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)