آمار درآمد هفتگی ۲۵ کشور جهان نشان می دهد خانواده هایی که حقوق شان به اندازه حداقل دستمزد رسمی هر کشور است چند ساعت در هفته باید کار کنند تا زیر خط فقر نباشند. در این میان وضع مردم جمهوری چک از همه بدتر است چون باید ۸۰ ساعت در هفته کار کنند و در آن روی سکه استرالیا و ایرلند هستند که با کمتر از ۱۰ ساعت کار زندگی شان از خط فقر بالاتر خواهد بود. آمار فوق بر اساس دستمزد خانواده های تک نفره پدر یا مادر است که دو فرزند در خانه دارند.
http://blogs.wsj.com/economics/2015/05/06/u-s-minimum-wage-employees-must-work-50-hours-a-week-to-escape-poverty-oecd-says/

چند ساعت کار

اما کار براى خط فقر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)