(گفتگو با مهرداد درویش پور درباره خشونت ناموسی در مدارس سوئد)

fadimeh

“امیدوارم به آنها پشت نکنید و چشم فرو نبندید”! با این کلمات فاطمه شاهین دال سخنان خود در سمیناری درباره خشونت علیه زنان در پارلمان سوئد را به پایان رساند. او ۲۶ ساله بود و می خواست به آن گونه که مایل بود دوست پسر خود را انتخاب کند. روز ۲۱ ژانویه ۱۳ سال پیش او به خاطر آن که عاشق پسری سوئدی شده بود، توسط پدرش به قتل رسید. اما بنا برتحقیق اداره اجتماعی جوانان حتی امروز نیز ۷۰ هزار جوان در سنین ۱۶ تا ۲۵ سال تحت ستم ناموسی بسر می برند.

در دانشگاه ملاردالن مهرداد درویش پور، دکترای جامعه شناسی و استاد مددکاری اجتماعی در این باره پژوهش کرده است. او به همراه پریو لاهدن پرا، پرفسور در علوم تربیتی در دانشگاه ملاردالن، به بررسی اجمالی مطالعات درباره فرهنگ ناموسی در مدارس سوئد پرداخته است.
مهرداد درویش پور می گوید: برپایه بررسی داده های ما هیچ نشانه ای از این که خشونت ناموسی در مدارس سوئد کاهش یافته است، به چشم نمی خورد، به رغم آن که دولت و مقامات سرمایه گذاری های گوناگونی کرده اند. این مسئله باید به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و برای روشن تر شدن تاثیرات و کمبودهای این سرمایه گذاریها کار شود.

مطالعات این حقیقت را که فرهنگ ناموسی مشکل بزرگی در مدراس سوئد هستند را تائید میکند. بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از شاگردان زن در مدارس سوئد نوعی از محدودیت های ناشی از آن چه فرهنگ “ناموسی” خوانده می شود، را تجربه کرده اند.
– اندیشه و فرهنگ ناموسی تنها دختران را در بر نمی گیرد، بلکه پسران هم از آن آزار می بینند. برای مثال بسیاری از پسران ناگزیز از ازدواج خلاق میل و انتخاب خود هستند و یا به اعمال خشونت و ستم ناموسی ترغیب می شوند.
– این مشکل بزرگی است که باید برای تامین برابری جنسیتی در مدراس مورد توجه قرار گیرد.ما امیدواریم که میل و توجه بیشتر به به بررسی های بیشتر درباره برنامه عمل و راه حل های تاکنونی اجرا شده توسط دولت، آموزش و پروش و کارکنان مدارس وجود داشته باشد.
-هدف این بررسی اجمالی، ارئه تصویر از مشکل فرهنگ ناموسی در مدارس سوئد و تشریح اقداماتی است که به مدارس سوئد توصیه شده تا بتوانند مشکل فرهنگ ناموسی را در گروه های آسیب دیده از آن برطرف سازند.

برای این منظور، این پژوهشگران رساله های دکترا و دیگر متون علمی و مقالات منتشر شده در مجلات سوئد در طی ۲۰ سال اخیر را بررسی کرده اند. همچنین اسناد سیاست گذاری و راهنمای عمل و داده های پژوهشی در این باره را نیز بررسی کرده اند.

– بدیهی است که مبنای کار مدارس در رابطه با برابری جنسیتی برخورداری مردان وزنان از ارزش های برابر و حق برابر در تحصیل است. والدین مجاز نیستند دختران را مجبور به خودداری از حضور در ساعات درس ورزشی، آموزش شنا و سفرهای دبیرستانی کنند.

مهرداد درویش پور می گوید به رغم آن که بخشی از پژوهشگران براین باورند که رویارویی با فرهنگ ناموسی، می تواند به ضد خود منجر شود و مشکل را بیشتر کرده و حتی به افزایش خارجی ستیزی بیانجامد، اما به نظر ما این نباید بهانه ای برای خودداری کارکنان مدارس برای مواجهه با این مشکل و توجه به پیامدهای منفی فرهنگ ناموسی گردد.
در لینک زیر می توانید متن بررسی درباره مشکل ناموسی در مدراس سوئد را که به زبان انگلیسی است بخوانید. (این مطلب برگردان مقاله ای است که در تاریخ ۱۹ ژانویه در سایت مدرسه عالی ملاردالن منتشر شده است).
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:738392/FULLTEXT01.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)