پوستر برای زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در اعتراض به هتک حرمت آنان توسط زندانبانان اوین. آبان ۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)