“آخرین دوی سرعت برای یافتن توافقی با ایران” می نویسد : پیش از هر تاریخ نهائی بر سر پرونده اتمی ایران، گفتگوها پیرامون آن شتاب بیشتری می گیرد. این بار نیز گفتگو کنندگان در هر دو جبهه به تماس های خود افزوده اند چون گفته می شود روز ۲۴ نوامبرآنها می بایست یا به توافق برسند ویا همه چیز قطع شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)