هتروسکسیسم چیست؟
هتروسکسیسم سیستمی است که شامل رفتار برخور د ها و نگر شها
به نفع تمایلات جنسی نسبت به جنس مخالف است. بر فرض
اینکه افراد د یگر اجتماع دگرجنسگرا هستند و دگرجنسگرایی تنها
گرایش طبیعی موجود د ر د نیا است. هتروسکسیسم دگرجنسگرایی
را برتر از همجنسگرایی م ید اند و بر این باور است که انسا نها
همه می بایست دگرجنسگرا باشند و جامعه نباید نسبت به
سرنوشت انسا نهای غیر دگرجنسگرا توجهی کند . لذا ب یحقوقی
همجنسگرایان د ر قانون را امری عا دی و اصولی م ید اند .
هتروسکسی تها «غرور » دگرجنسگرا بود ن خود را با نفی د یگران
)همجنسگرایان( ب دست می آورند د ر حالی که نه همجنسگرایی
و نه دگرجنسگرایی ب هخو دی خود نه اسباب غرورند و نه اسباب
سرافکن دگی. بعض یها این و بعضی د یگر آن گرایش را د ارند .
انسا نها متفاوتن د، همین و بس.
هتروسکسیسم پد ید ه ای است که همه جا وجود د ارد ؛ د ر
تبلیغا تهای تلویزیونی، کتا بها، روزنام هها؛ د ر ساخت فیل مها
و سریا لها، حتی د ر د نیای فشن، هنگامی که شما برای خرید
لباس به فروشگاه می روید ممکن است متوجه نباشید اما ناخود آگاه
د رگیر هتروسکسیسم طراحان لباس، تولی دکنند گان آنها و صاحبان
فروشگا هها قرار می گیرید . هنوز هم د ر بسیاری از جوامع د نیا
هتروسکسیسم بشد ت خود ش را د ر پوشش و تاب وها و هنجارهای
اجتماعی نشان م ی دهد .
هتروسکسیسم د ر حقیقت یک پیش داوری است. پیش داوری
اینکه هر انسانی د ر جامعه دگرجنسگرا است مگر اینکه شخصی
با زبان خو دش به دگرجنسگرا نبود نش اعتراف کند و به نوعی د ر
فرهنگ هتروسکسیسم غیرعا دی بو دن خود ش را معترف شود .
هتروسکسیسم چه اثری بر ناخود اگاه همجنسگرایان
م یگذارد ؟
همان طور که یک دگرجنسگرا از دوران کو دکی تحت تاثیر جامعه و
محیط پیرامون رشد م یکند و هنجارهای جامعه اش را فرا م یگیرد
یک همجنسگرا هم د ر چنین محیطی رشد م یکند . ب یشک
هتروسکسیسم پد ید ه ای نیست که حتی برای د گرجنسگرایان
مفید باشد و د گرجنسگرایان زیا دی هم سهم خود از این فرهنگ
غلط را د ریافت م یکنند . اما نمی توان اثرات مخر بتر آن را بر
همجنسگرایان ناد ید ه گرفت. همجنسگرایی که د ر این محیط
رشد م یکند غالبا خو دش هم نم ید اند اما به طور ناخود اگاه به
این هتروسکسیسم رفتاری و کلامی و پوششی، پاسخی د ر جهت
بقای خود م ی دهد . شاید به همین دلیل است که با وجود اینکه
بر نقش ژنتیک بر همجنسگرایی آگاه هستیم بر این امر هم
آگاهیم که اکثر همجنسگرایان د ر سنین بلوغ و یا د ر سنینی که
به تکامل فکری رسید ه اند گرایش خود را کشف م یکنند یا حد اقل
متوجه م یشوند که نام این احساس عجیب آنها چیست. برخلاف
د گرجنسگرایان که هرگز گرایش جنسی شان برایشان مسئله ای
نبود ه و حتی نیاز ند اشتند تا احساساتشان را کشف یا توجیه کنند .
دلیل این امر این است که کود ک از زمانی که چشم باز م یکند
یک فلش بزرگ و چشمک زن م یبیند که نوک آن به د نیایی ختم
م یشود که همه چیز د ر آن دگرجنسگرایانه چید ه شد ه است. او اگر
دختر است از کتا بهای د استان، کارتو نهای کود کانه و از ماد ر
و پد ر و اطرافیان خود یاد م یگیرد باید خوشبختی را د ر عشق به
مر دی مهربان و خو شتیپ جستجو کند . یاد م یگیرد باید لطیف و
ملیح باشد . باید نوعی رفتار از خود بروز دهد که مورد پسند مر دها و
بخصوص د ر جوامع سنتی مثل ایران مورد پسند خانواد ه مر دها قرار
بگیرد . موی خیلی کوتاه، علاقه به باز یهای خشن، علاقه و انجام
ورزش هایی که د ر فرهنگ هتروسکسیسم مرد انه تلقی م یشوند
مانند : ورز شهای رزمی، فوتبال، تیران دازی، وزن هبر داری، کشتی و…
یا انجام باز یهای پرتحرک که از د ید گاه هتروسکسیسم د ر شان
یک زن دگرجنسگرا که باید هد فش جذب مر دی مناسب باشد
نیست برایش نوعی تابو م یشود .
حال فرض کنید این د ختربچه یک همجنسگرا است. وجود
هتروسکسیسم مانع از این می شود که فرد حتی تصور این را د اشته
باشد که سرش را د ر جهتی خلاف جهت فلش بزرگی که جامعه
به او نشان م ی دهد بچرخاند . مانند گنجشکی که به پنجره بسته
م یخورد کود ک همجنسگرا بشد ت د ر تلاش است تا د ر جهت
این فلش راهی به سوی خوشبختی و آسایش روحی و جسمی که
آرزوی همه انسا نها است بیابد اما مرتب به شیشه برخورد م یکند .
حتی زمانی که فرد متوجه گرایش خود م یشود هنوز راه د رازی د ر
پیش دارد تا از فرهنگ هتروسکسیسمی که د ر آن بزرگ شد ه به
طور کامل خارج شود .
شما سرانجام به عنوان یک همجنسگرا راه خود را یافته اید اما هیچ
کسی وجود ن دارد تا قوانین و هنجارهای این راه جد ید را به شما یاد
ب دهد . پس به طور غریزی سعی م یکنید توسط همان قوانینی که
از کو دکی یاد گرفته اید این مسیر جد ید را بروید و انتظار د ارید به
موفقیت برسید . متاسفانه این انتظار کاملا بیهود ه است.
بسیاری از همجنسگرایان ایرانی چه آگاهانه چه غیرآگاهانه از
معیارهای د گرجنسگرایان د ر روابط خود استفاد ه م یکنند . مر دی
که مفعول م یشود ارزش کمتری د ارد . او باید بعد لطافت و زنانگی
بیشتری د اشته باشد )همین به کار برد ن کلمه زنانگی د اشتن خو دش
برخواسته از فرهنگ هتروسکسیسم است که یک سری ویژگ یها
را مختص جنس مونث و یک سری را مختص جنس مذکر م ید ان د(
این فاعل است که انتخا بگر خواهد بود . د اشتن به اصطلاح حالت
زیاد برای مر دها باعث م یشود مورد تمسخر قرار بگیرند . یکی
از زوجین باید حامی قو یتر مالی باشد )حمایت مالی مرد از زن
د ر فرهنگ د گرجنسگرایان(. د ر بین لزبی نها هم همین طور یکی
از زوجین به اصطلاح مرد خانواد ه م یشود و نق شهای او را ایفا
م یکند و فرد د یگر نقش زن را ایفا م یکند . اگر لزبینی به اصطلاح
فمه هست همان گارد و برخور دی را نسبت به لزبی نهای بوچ نشان
م ی دهد که یک زن دگرجنسگرا د ر برخورد با یک مرد از خود نشان
م ی دهد .
گاهی حتی همجنسگرایان از آن طرف بام سقوط م یکنند . یعنی
برخی معتق دند اگر شما گی هستید حتما باید عاشق مرد هایی باشید
که د ر فرهنگ هتروسکسیسم مرد واقعی قلم داد م یشوند )قوی
هیکل، پر قد رت، د ارای محاسن و پرمو، د ارای رفتارهای مرد انه،
علایق مرد انه و…( این افراد گاهی تا د رجه ای پیش م یروند که
حتی دوستی گ یها با زنان را غیر ممکن م ید انند . برای آنها غیر
طبیعی است که یک مرد گی از پرتره یک زن زیبا تعریف کند .
همین موارد برای زنان لزبین نیز هست.
د ر این روش زن دگی، افراد همجنسگرا فراموش م یکنند باید
خود شان باشند آنها نیازی ند ارند از هنجارهایی استفاد ه کنند که
برای آنها ساخته نشد ه. قطعا د ر هر رابطه ای اعم از همجنسگرایانه
و د گرجنسگرایانه یک فرد از نظر شخصیتی ممکن است قو یتر
باشد یا میل به حمای تگری اش بالاتر باشد اما این که افراد بخواهند
کاملا د ر غالب نقش هایی که فرهنگ هتروسکسیسم از آنها انتظار
د ارن د بروند برای همجنسگرایان غیر ممکن است.
شما م یتوانید یک فمه باشید که عاشق فمه ای د یگر می شوید
شما م یتوانید گی ای باشید که از مفعول شد ن لذت می برید و د ر
عین حال فرد قوی و بسیار حمای تگری باشید . برخلاف فرهنگ
هتروسکسیسم گرایش شما و رفتار شما د ر رختخواب تان نم یتواند
تعیی نکنند ه د یگر ابعاد شخصیت شما باشد . اما هتروسکسیسم
این گونه نیست اگر شما زن هستید باید پی ش داور یهای موجود د ر
این فرهنگ را بپذیرید و قبول کنید . همینطور اگر مرد هستید هم
بای د پیش داور یهای مربوط به جنس خود را بپذیرید .
هتروسکسیسم را نمی توان با سنتی بود ن کاملا هم سو د انست. رابطه
این دو بسیار نزد یک به هم اما د ر عین حال جد ا از هم هستند بروز
مد رنیته د ر دنیاهای پیشرفت هتر از ایران و همزمان با آن مد رن شد ن
هتروسکسیسم و حضور قو یتر د ر جوامع به صورت تبلیغات، سینما،
فشن و غیره نشان از این دارد که راه مبارزه با هتروسکسیسم فقط
د ر مد رنیته شد ن نیست. راه مبارزه با هتروسکسیسم نشان داد ن
گوناگونی بین افرا د، تی پها، شخصی تها، گرای شها و هوی تهای
جنسی است. این که یاد بگیریم رابطه بین دو انسان د ر گروی
کلیش ههای فرهنگی نیست تنها د ر گروی د رک متقابل، علاقه و
محبت و خواستن اینکه یک رابطه خوب بسازیم است. برای انجام
این کار باید اول از خود مان شروع کنیم تا زمانی که خود جامعه
اقلی تهای جنسی هنوز د رگیر هتروسکسیسمی است که از د وران
کو دکی به او آموزش داد ه شد ه است نم یتواند غلط بود ن این پد ید ه
را به د یگران نشان دهد .

_۱. د ر نوشتن پاراگراف اول این مقاله از دو منبع زیر استفاد ه شد ه است:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=15215
urban dictionary = hetrosexsim

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com