کشور سوئد همواره به عنوان بهشت سرمایه داری سوسیال دموکرات و مهد مناسبات دموکراتیک به نفع مردم یاد شده است. این در حالی ست که شرایط موجود حاکی از آن است که این کشور نیز به ویژه طی سالهای اخیر روند کاهش حداقل رفاه و تامین اجتماعی شهروندان را به سمت اختلاف طبقاتی حاد طی می‌کند.
شیب نزولی که نشان می‌دهد این نهایتا منطق سرمایه و سود سرمایه داران است که در تعیین سطح رفاه و خدمات عمومی تعیین کننده خواهد بود و رفرم های دولتی که خود گوش به فرمان سرمایه داران بزرگ است وضعیت ناگوار کنونی را حل نکرده و این کشور نیز مانند بقیه کشورهای دنیا نابرابری و بی عدالتی را تجربه می نماید.
این بررسی مختصر بخشی از این واقعیت را پیش چشم قرار می دهد…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)