انقلاب ضد سلطنتی و روز ۲۲ بهمن یک نقطه عطف تاریخی در سرنوشت مردم ایران و نفی هرگونه دیکتاتوری و استبداد در هر لباس و مرام است

سخن گفتن درباره روز ۲۲ بهمن که بی‌گمان یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران و شاید یکی از مهم‌ترین آنها باشد اگرچه بسیار ضروریست اما کار آسانی نیست. در روزهای آغازین این تحول کسی در داخل و خارج تردیدی در اثرگذاری مثبت آن در جهت منافع مردم ایران و منطقه و جهان نداشت به همین دلیل ستایش فراوانی نصیب آن روز می‌شد.

۲۲ بهمن، پیروزی اراده مردم ایران بر نظام دیکتاتوری سلطنتی
۲۲ بهمن، پیروزی اراده مردم ایران بر نظام دیکتاتوری سلطنتی
۲۲ بهمن، پیروزی اراده مردم ایران بر نظام دیکتاتوری سلطنتی
۲۲ بهمن، پیروزی اراده مردم

روزی که از یک طرف پایان نظام دیکتاتوری ۵۵ ساله پهلوی با همه فساد و جنایت و وابستگی‌هایش بود و از طرف دیگر نویدبخش آزادی و دمکراسی و استقلال. اما با گذشت زمان و با به انحراف کشیده شدن مسیر انقلاب و به سرقت رفتن آن توسط خمینی، سیاست‌های این نظام مردم ایران را به معنی تمام به روز سیاه نشانده است. به همین دلیل به تدریج از ارزش این روز در برخی اذهان کاسته شده و گاه نفرت و دوری جستن از آن جایگزین شده است. کسانی هستند که تلاش می‌کنند عامل این نکبت و بدبختی تاریخی در ۴دهه اخیر را انقلاب مردم ایران علیه دیکتاتوری نشان داده و روز پیروزی آنرا در ۲۲ بهمن ۵۷ را نشانه می‌روند.

…ادامه مطلب: https://iranhrs.org/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)