ای چرخ فلک خرابی از کینهٔ توست
بیدادگری شیوهٔ دیرینهٔ توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)