ده ها سال است افراد و کروه ها به ظاهر مدعی مبارزه امپرالیسم غربی و شرقی (کاپیتالیسم و کمونیسم) اسرائیل فرزند نامشروع آنها و مظهر ابرشیطان شیاطین مجسم جهان معرفی می کنند و با شعارهای تند عوام فریب، ده ها سال است مردم احساساتی مناطق مختلف جهان از جمله منطقه باستانی غرب و جنوب و مرکز آسیا و شمال آفریقا فریب داده اند، حوزه های تمدنی همسایه و همپوشانی شده که نخستین تمدن ها و کشورها و به معنی شبیه امروزی یعنی ملت (شهروند تابع یک کشور) را بوجود آوردند، در قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم تصور باستان شناسان این بود، نخستین تمدن و دولت شهرها در سومر در جنوب و مرکز بین النهرین بوجود آمد، اما به اذعان کتیبه های میخی سومری، سومریان که مردمی با زبان پیوندی بودند از شرق و با عبور از دریا آمدند، تا آن که کشفیات زمین شناختی و تحقیقات اقلیم آب و هوایی اثبات کرد در بازه مهاجرت مردم سومری، در واقع شرق سومر باستان دریای کم عمقی بوده حاصل پیشرفت خلیج فارس (دریای پارس) در جلگه امروزی خوزستان بوده، پادشاه سومر از هدایا و اسباب تمدن ارتته می گیوید که در شرق دریا آنها است، آن دریا (چلگه خوزستان) طی دوره پرآبی بوجود امد بود، دروه ای به توفان بزرگ است، در اساطیر شرقی جمشید، گیلگمش و نوح شبیه هم این داستان بیان کردند، هنوز خط هندسی ارتته به میخی یا سایر خطوط تبدیل نشده بود و امکان خوانش این خط هندسی تمدن ارتته (ایران باستان) که گمان زده می شود به دوران بین شش تا هشت هزار سال پیش است، در این دوره تنش های پرابی و سپس کم ابی و گرمایش و سرمایش که دو هزار طول کشید، در اسطوره مردم موسوم به سامی عمر نوح نامیده شده، دورانی که در همه جای دنیا کمابیش اتفاق افتاده است.

سومر در حقیقت در امتداد تمدن ارتته و عیلام است، نخستین بار مردمان ایرانی باستان که بعدها مشهور به آریایی شدند (احتمال قریب به یقین) برای اولین دلوت شهرها و سپس کشورها بوجود آوردند؛ آنها زبان در حال گذار از تصریفی و هجایی به سمت پیوندی داشتن.

پیوندی شدن زبان ایرانیان باستان (اجداد اولیه مردم هندواروپایی زبان) یکی از بدیهیات مهاجرت و امیختن با سایر مردم با زبان وفرهنگ های مختلف است، هر چه مردم میزان هم زیستی و انعطاف فرهنگی و زبانی و آمیختن ازدواج و فامیلی داشته باشند بدیهی است زبانشان از حالت نخستین آهنگین (تصریفی و هجایی) به سمت پیوندی می رود. در حالی مردمانی که در دوران انزوا قبیلگی و تعصبات نژادی و ایزوله منطقه ای هستند به حالت آهنگین (تصریفی و هجایی) مانده اند.

پیوندی شدن کامل زبان پارسی باستان تا به فارسی امروز، بدون اینکه اجبرای باشد مورد دلخواه حکومت هایی بود که بر مردم متنوع از لحاظ فرهنگ و زبان بودند، قرن ها بعد از سرایش شاهنامه، عده ای اروپایی به فکر اختراع زبان پیوندی افتادند به نام اسپرانتو، اما هزارها سال پیش مردمان ایرانی و سایر سرزمین های همسایه این زبان اسپرانتویی برساخته و پرورش داده بودند که معمولا به نام فارسی دری نامیده می شود.

اما عده ای مغرض و عقده ای که شاید برخی شان حق هم دارند و نارحت از حکومت های ایران و برخی افراد فاسد الفکر فارسی زبان بودند به حمله تاریخ و تمدن های باستانی و هویت ایرانی و حتی زبان فارسی دری کردند و اتهام پان فارسی و پان ایرانی تمام کسانی کردند خواستار صلح و همزیستی مردم ایرانی هستند.

اما پان های واقعی نژادپرست کسانی هستند به کمترین اصل و نسب و نجابت اقدام جعل تاریخ کرده و گاهی با بهانه دین و مذهب و گاهی نژاد و قومیت و زبان اقدام به جان هم انداختن مردم جهان می کنند. انگیزه عقده های روحی و بیماریهای روحی تا منافع مادی دربرمی گیرد.

امروزه شاهد جنگ اباطیل هستیم. جنک بین باطل ها که هر کدام پشت نقاب دفاع حقوق بشر و دمکراسی تا مبارزه امپرالیسم و تا ضد صهیوینست هستند، اما همگی مانند امپرالیستهای غربی و شرقی و صهیونیست های افراطی نژادپرست همان استانداردها دوگانه و جنایات و ظلم ها را می کنند!

ده ها نسل سوزانده و جنگ ها به راه انداخته و فسادها عظیم کرده و مردم بسیhری از زندگی معمولی محروم کردند.

کارنامه ای انبوه از جنایات و قتل و شکنجه و شلاق …

 

مقایسه سریع بین اسرائیل و شبه اسرائیل ها در غرب آسیا یا خاورمیانه (کدام بدترند؟!)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)