امیر حسین خان نویسنده، فرهنگ‌نویس، مترجم و استادِ دانشگاه بود، تعدادِ نوشته‌های ایشان، مقالات و سخنرانی‌های ایشان آنچنان زیاد است که شاید قابلِ شمارش نباشد، همچنین به زبان‌های آلماني، انگليسی و فرانسه تسلّط کامل داشت. او زبان‌های ايران‌باستان، عربی و لاتين را نیز مي‌دانست. در رابطه با اين تسلّط زبانی بود که او معادلاتِ فارسي‌ فراوانی را در گسترهٔ بسيطِ فلسفه وعلوم اجتماعی وارد زبان فارسی کرد. ابتکار ترجمهٔ پسوند ایسم (-ism) به «-گرایی» ازآن اوست…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)