توضیح جوانه:

جوانه در بـرخی پست‌هـا بـه انتشار ترجمه بیانیـه‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المـللی حقـوق بشـر و یـا صحبت در مــورد سازوکارهای این نهادها می‌پردازد. با این وجـود، این به معنی بی‌نقــص دانســتن این سازوکارها و اسناد نیست. جوانه، دولت‌گردان بودن این سازمان‌ها، در هم تنیدگی سیاست‌های آنها با مناسبات بین دولت‌ها، و ایجاد تصویری از این نهادها از جانب خودشان که مطابقتی با واقعیت اختیارات آنها ندارد را از عوامل اصلی ناکارآمدی این سازمان‌ها می‌داند؛ ناکارآمدی‌ای که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، با ادامه رویه «توصیه» از جانب این سازمان‌هـا و ناتوانی در پیـاده‌سازی آنها بیشتر از هر زمانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در ادامه ترجمه‌ی جوانه از بیانیه‌ای را می‌خوانید که در ۱۷ اکتبر منتشر شد.

 

متن بیانیه

ژنو (۱۷ اکتبر ۲۰۲۲)
بنا بر گزارش‌ها، در طی تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر،  نیروهـای امنیتی ایران حداقـل ۲۳ کـودک را کشـته‌اند و صدها کودک را زخمی، بازداشـت یا شکنجــه کرده‌انـد. کمیته‌ی حقـوق کودک سازمان ملل نقض شدید حقــوق کودکان در کشور را محکوم کرد، و قویاً از مقامات ایران خواست که هرگونه خشونت علیه کودکان را متوقف کنند مطابق این بیانیه:
کمیته‌ی حقوق کودک قویاً نقــض شــدید حقــوق کودک که در جریان اعــتراضـات مسالمت‌آمیـز در ایـران در جریان است را محکوم می‌کند. این اعتراضات از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲  به دنبال مرگ مهسـا امینی در بازداشت به راه افتاده‌است.

 

قتل ۲۳ کودک، از جمله یک پسر ۱۱ ساله توسط نیروهای امنیتی کمیته را شوکه کرده است. بنا بر گـزارش‌های معتبـر،  به بـرخی کودکان با سـلاح گرم شـلیک شـده است، و بـرخی دیگر بر اثر ضربات کشته‌ شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها گزارش دادند که با وجود اینکه در سـوگ از دسـت دادن فرزند خود بوده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند که بگویند فرزندشان خودکشی کرده است، یا به اجبار اعـتراف کننـد تا نیروهـای امنیتی را از مسئولیت مبرا کنند.

 

کمیته هم‌چنین نسبت به گزارش‌ها در مورد کودکانی که در مدرسه دستگیر شده‌اند و با بزرگسالان در بازداشت نگه‌داری می‌شوند و برخی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند ابراز نگرانی کرد. طبق اطلاع وزیر آموزش و پرورش در ۱۲ اکتبر، کودکان دستگیر شده برای اصـلاح و آمـوزش به مـراکز روانی منتقل شــده‌اند تا از شــکل‌گیری شــخصیت ضــداجتماعی در آنها جلوگیــری کنند. گـــزارش‌هـــای مــتعــدد در مــورد اخراج تنبیهی بسیاری از دانش‌آمــوزان دبیرستانی هـم از موضـوعات نگــران‌کننده برای کمیته بوده است.

 

 

ما قویاً از ایران می‌خواهیم که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر خود، به خصوص تعهداتش مطابق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را رعایت کند. این تعهدات با وظیفه‌ی اساسی آنها مبنی بر محـافظت از حـق بر زندگی کودکان تحـت هـر شـرایطی آغاز می‌شود.
کمیته بر تعهد لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و حمایت از حق کودکان بر آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند. بسیاری از کودکان، از جمله بسیاری از دختران، در حال اعتراض هستند تا نظراتشان در مورد مسائلی که برای آنها مهم است شنیده شود. حق بر شنیده شدن نباید با هیچ زور و اجباری خاموش شود. کمیته از ایران می‌خواهد که استفاده از زور در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز را خاتمه دهد و از کودکانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز مشارکت می‌کنند حمایت کند. 

 

نقض شدید حقوق کودکان در ایران باید به صورت کامل توسط مقامات با صلاحیت، مستقل و بی‌طرف مورد تحقیق قرار گیرد و کسانی که مسئول هستند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. کمیته‌ی حقوق کودکان به دیده‌بانی  وضعیت ایران به دقت ادامه می‌دهد و با دیگر سازمان‌های حقوق بشری مرتبط ارتباط می‌گیرد تا به نقض شدید حقوق کودکان ایرانی پایان دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                           پایان

پیش‌زمینه:
کمیته‌ی حقــوق کودک رعایت پیمان‌نامــه‌ی حقــوق کودک و پروتکل‌های اخــتیاری آن در مــورد به «کارگیــری کــودکان در مخاصمات مسلحانه» و  «خــرید و فـروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» را دیده‌بانی می‌کنـد. تا کنون ۱۹۶ کشـور عضــو این پیمـان‌نامه شـده‌اند. کمیته از ۱۸ عضـو تشکیل شده است که متخصصان مستقل حقوق بشر از اقصی نقاط جهان هستند. این افراد نماینده دولت‌ها نیستند، و بنا بر تخصص فردی عضو این کمیته‌‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)