چون خدای تعالی آدم را بیافرید نور مصطفی در پیشانی آدم بود ! شعاع آن بر آدم همی تافت. نمیدانست آن نور چیست.
گفت : یارب ! این نور چیست؟
جبرییل آمد گفت: یا آدم ! خدا میگوید : آن نور ، فرزند تست محمد مصطفی!
آدم بر وی سلام کرد.
خدای تعالی به نیابت مصطفی جواب او باز داد!
حضرت رسول فرمود : خداوند پس از آفریدن من مرا هژده هزار سال زیر عرش باز داشت، سپس هژده هزار سال دیگر.
نقل از کتاب (تفسیر سور آبادی )
بدین ترتیب معلوم مان میشود که جناب آقای باریتعالی سی و شش هزار سال پیش از خلقت جناب آدم ، حضرت محمد صلی الله را آفریده و سی و شش هزار سال طفلکی را در خمره سرکه چپانده تا گندیده نشود!
می بینید ما در چه اقیانوسی از ترهات نشو و نما کرده ایم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)