عزیزان و سربازان وطن، در طی چهار دهه سرکوب و کشتار مردم بی دفاع ایران توسط رژیم فاسد و رانت خوار ملایان بر ایران زمین و با توجه به وظیفه میهنی و انسانی و نظامی شما عزیزان در نگهبانی از مردم و هموطنان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، امروز بایسته و موجه است هرگونه مقاومت و ایستادگی در برابر فرامین سرکوب و توقف مردمی که برای عزت و کرامت خود و برای اولین مایحتاج زندگی روزانه، مطالبه گری می کنند. جایگاه والای سربازی و ایثار جان و تن برای سربلندی کشور، این اجازه را نمی دهد تا شأن بلند سرداری و سربازی به مزدوری دزدان و غارتگران بیت المال بدل گردد. لذا از شما عزیزان تمنا داریم تا به جای ایستادن در کنار ملایان و دشمنان مردم و ایران که از داخل کشور را به نابودی می کشانند در کنار مردمی باشید که خود از هموطنان و همشهریان و هم محله ای های آنها هستید. تمرد امروز از فرمان سرکوب، وظیفه ملی و انسانی شما سربازان و افتخارآفرینان این مرز وبوم است.