میزانسن

 

به میزانسن جدیدی رسیده ام

چیدمانی در ابعاد دو در دو
در محیطی داخلی
که به بیرون تمایل دارد
“به اردوگاه عضوهای سیار خوش آمدید”
حدقه های بیرون پریده
لبی که دو شقه می شود
در دو جبهه ی مخالف
مردمکی در گوشه ی چشمانم
به انزوا رسیده
و قهقهه هایی را بالا می آورد
میزانسنی جدید
پستان های بریده شده
مکیدن درمسیر تازه اعضا
انگشت اشاره به ابر
ماده گاوی را می دوشم
در جبهه های عضو علیه عضو
جا مانده ام
پاهایم که به یازده، مومن شده اند
و از دو جهت می گریزند
به میزانسن جدیدی رسیده ام
به سری که به سرش می زند
که بیافتد در مجاورت ابرها
زبان زخمی
به نقطه ای بی کلام
شبیه تر است
کمربند انتحاری ام را بازمیکنم
در سرزمین مردگان
عضوها به هم استناد نمی کنند

Mise-en-Scene

 

I have reached to a new mise-en-scene;

A new set decoration with dimensions of two by two

in an internal circumference

which is leaning toward outside.

“Welcome to the camp of moving organs”

Out reaching eye sockets.

A lip (which is) split in two,

in two opposite front lines.

A pupil in the corner of my eyes

has reached to an isolation

and throws up giggles.

 

A new mise-en-scene;

Breasts (that are) cut out,

sucking on the brand new way of the organs,

the point finger to the cloud,

I am milking a cow.

In the frontiers of organs against organs,

I am missed.

My feet that have fallen in faith with the eleven

and are running away in two directions.

 

I have reached to a new mise-en-scene;

To a head that is hitting its mind,

the idea to fall by the side the clouds.

A wounded tongue

is more similar

to a speechless point.

I take out my suicidal vest.

In the land of the dead

the organs do not refer to each other.

 

Sahra Kalantari

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)