در باب رفتار تحقیرآمیز پوتین با هیات نمایندگی نظام اسلامی که در عالی‌ترین سطح به دیدار او رفته بود، حرف و حدیث فراوانی گفته شده است. من نیز در نوشته پیشین این برخورد را از منظر سیاست راهبردی توافق قدرت‌های غربی برای تحت قیمومیت قرار دادن ایران توسط روسیه دیده بودم. به هر روی به گمانم نوعی حساب‌شدگی در رفتار پوتین مشاهده می‌شود که طرف‌های غربی می‌بایست از آن درس بگیرند.

سال‌های دور در شهری که بندگان در خدمت اربابان خود بودند و همه چیز بر روال و نظم امور جریان داشت، اربابان برای انجام کاری از شهر خارج شدند. غیبت اربابان طول کشید و بندگان سودای تملک اموال و زنان شهر را پروردند و خیال اربابی در سر پختند. چنین شد که شهر با تمام ثروت و مکنتش به دست اینان افتاد. بعد از گذشت مدتی که بندگان جای اربابان خود را گرفته بودند، اربابان کهنه از سفر طولانی خود بازگشتند و همه چیز را در دست بندگان سابق خود دیدند. شمشیر کشیدند تا نظم سابق را برقرار سازند اما اربابان جدید که چیزی برای از دست دادن نداشتند نیز شمشیر کشیدند و جنگی سخت در گرفت. اربابان جدید تا سرحد جان می‌جنگیدند و نزدیک بود جنگ مغلوبه شود که فکری به خاطر اربابان قدیم رسید. آنان شمشیر را کنار گذاشتند و اینبار تازیانه برداشتند. اربابان جدید همگی تسلیم شدند و به هیات سابق درآمدند و روال سابق دوباره برقرار شد. در مثل البته مناقشه نیست، اما داستان درس‌آموزی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)