آفتاب. علفزار. درخت. گرما. نور. سایه. آواز پرندگان و نجوای رودها. زنان در حال کار بر روی زمین. مردان در پی شکار و کودکان مشغول بازی… اینها تصاویر مدینه ی فاضله ایست، که سیاهان مهاجر در عالم واقع بر پا کرده بودند. هم آنجا که به قول شاعر ما، شور شراب، غم ایام را خاک بر سر کرده بود. درست در چنین فضایی بود که ترانه هایی از جنس شور و صلح و شادی جان گرفتند و شهر به شهر همه عالم را در نوردیدند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)