بررسی پژوهش‌ها و فراتحلیل‌ها

در سال دوهزار و هفده یک سایت پژوهشی مربوط به ساسیت گذاری عمومی در دانشگاه حقوق کلمبیا هفتاد و نه پژوهش را بررسی کرد و سلامت کودکانی که توسط مردان و زنان همجسنگرا پرورش یافته بودند را مورد بررسی قرار داد. نتیجه ی این بررسی نشان داد که “اکثریت قریب به اتفاق پژوهش ها در سه دههه ی اخیر نشان می دهد که داشتن مادران و پدران همجنسگرا به کودکان آسیب نمی زند.”


در سال دوهزار و چهارده بررسی انجمن جامعه شناسی آمریکا بر چهل پژوهش نشان داد که سلامت کودکان سرپرستان همجنس در سطح کودکان دیگر است. برای اندازه گیری خوشبختی و سلامت این کودکان از مولفه های دست آوردهای تحصیلی، رشد شناختی، رشد اجتماعی و سلامت روانی استفاده شده بود.
این بررسی ها و پژوهش ها در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، هلند و غیره هم انجام گرفته که نتایج مشابه داشته است.

پروسه در خانواده مهمتر از ساختار یک خانواده است

پژوهش ها نشان می دهد که پروسه ها در خانواده (مانند کیفیت سرپرستی، سلامت سرپرستان، کیفیت و رضایت روابط درون خانواده) مهمتر است از ساختار خانواده (مانند تعداد، جنیست، گرایش جنسی و غیره.) مورد اول تأثیر معنی دار تری بر سلامت و رشد مثبت کودکان دارد.
پژوهش هایی که نشان می دهند کودکانی که سرپرستان همجنس دارند از کودکان دیگر وضعیت بهتری دارند
بعضی پژوهش ها نشان می دهند که کودکان با سرپرستان همجنس از بعضی لحاظ نسبت به کودکان دیگر وضعیت بهتری دارند. علاوه بر نتایج مربوط به رشد اجتماعی و تحصیلی این پژوهش ها نتیجه گرفته اند که بچه هایی که توسط سرپرستان همجنس بزرگ شده اند، از انعطاف پذیری روانی بیشتر و ذهن بازتر نسبت به گوناگونی در خانواده ها بر اساس جنس و جنسیت برخوردارند. البته نویسندگان این پژوهش ها معتقدند ممکن است به خاطر کیفیت بالای سرپرستی، بالا بودن وضعیت اجتماعی و مالی و ثبات در خانواده هایی باشد که در آن دو سرپرست همجنس وجود دارد.


تأثیر تابو و تبعیض

کودکان خانواده هایی که دو سرپرست همجنس دارند هنگامی که در معرض همجنسگراستیزی، تبعیض، تابوهازدگی قرار می گیرند از نظر احساسی تحت تأثیر قرار می گیرند و وقتی در جوامع با پذیرش بیشتر قرار می گیرند وضعیت روحی بهتری دارند. یک پژوهش در سال دوهزارو هشت خانواده های هلندی که سرپرستان همجنس داشتند را با خانواده های آمریکایی مقایسه کرد. بر اساس این پژوهش کودکان آمریکایی به مراتب بیشتر از کودکان هلندی قلدری را تجربه می کردند و کمتر راجع به ساختار خانواده ی خود با دیگران صحبت می کردند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که این تفاوت ها به احتمال زیاد به خاطر پذیرش اجتماعی بیشتر روابط همجنس در هلند است که ازدواج همجنسگرایان را در سال دوهزار و یک قانونی اعلام کرد.
طبق تحقیقی که بر روی زنان لزبین آمریکایی و کانادایی انجام شد وجود قوانین تبعیض آمیز در آمریکا باعث می شود میزان افسردگی در میان لزبین های آمریکایی بالاتر برود و فشار بی دلیل به کودکانشان وارد آید. قرار گرفتن در معرض پیام های اجتماعی منفی نسبت به همجنسگرایان نیز باعث پایین آمدن سلامت روانی و کیفیت روابط زوج های همجنس می شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)