تلویزیون برابری: سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در کشورهای مختلف، اینبار بریتانیا در گفتگو با ناهید ناظمی کنشگر سیاسی چپ، فعال حقوق زنان در لندن و نیز زندانی سیاسی دوره رژیم محمد رضا پهلوی
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)