تلویزیون برابری: به انگیزه اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. اینبار بلژیک در گفتگو با پیروز زورچنگ از فعالین سازمان راه کارگر در بروکسل 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)