سخن من با بهایی های عزیز است که خود شاهد بوده اید که چگونه مادران و خانواده های اعدامی از سال ۶۰ به بعد وجب به وجب این خاک را می جورند ، می بویند و با چنگ و دندان ذره ذره این خاک را کنده تا اثری از فرزندان خود بیابند.


گورستان خاوران سرزمینی است متعلق به اعدام شدگان چپ و بی خداها از سال ۶۰ به بعد به همین منظور با خاکسپاری گروه سعید سلطانپور رسمیت پیدا کرد و به تدریج مجاهدینی که در درگیری کشته می شدند را هم در آنجا دفن کردند و همچنین بهایی های اعدامی هم در همان قطعه سال شصت ی ها به خاک سپرده شدند.
موج کشتار ۶۷ نقطه عطفی در تاریخ خاوران بود آنقدر اجساد اعدام شدگان زیاد بود که دیگر جایی برای قبر انفرادی نداشتند.
کانال های را از قبل کنده و آماده کرده بودند تا محل دفن دست جمعی فرزندان اعدامی ما کنند که به لطف باد و باران سرو دست و پا از خاک بیرون آمد و خود شاهد کشتار دسته جمعی بود ورسوا گر عاملان این جنایت هولناک. کاملآ نشان دهنده محل دفن اعدامی های سال ۶۷ می باشد.
اکنون با فشار بر بهایی های عزیز برای دفن متوفیان خود می خواهند این خاک را به تدریج از خانواده های خاوران بگیرند و در واقع سرپوشی بر جنایات خود بگذارند.
سخن من با بهایی های عزیز است که خود شاهد بوده اید که چگونه مادران و خانواده های اعدامی از سال ۶۰ به بعد وجب به وجب این خاک را می جورند ، می بویند و با چنگ و دندان ذره ذره این خاک را کنده تا اثری از فرزندان خود بیابند.
این زمین به نام آنها ثبت نا نوشته شده است. شما خود شاهد بوده ابد که چقدر مأمور می گذاشتند تا اجازه ندهند مادران خاک خاوران را در بر بگیرند و دمی با عزیزانشان خلوت کنند. شما خود شاهد بوده ابد که ما با اعدامی های شما مثل فرزندان خودمان برخورد کرده ایم هر جمعه صبح اگر دور از چشم گزمه های حکومتی فرصتی می یافتیم تمام خاک خاوران را گلباران می کردیم .شما خود شاهد بوده اید که وقتی بر سرخاک اعدامی های تان ، می ایستادید و با صدای بلند کتاب نیایش تان را می خواندید ، ما هم یا باشما و یا دورتر می ایستادم و مثل شما و برای هم‌دردی با شما نیایش می کردیم.
عزیزان اکنون اگر زور مان به زورگویان حکومتی نرسد از شما می خواهیم به هیچ‌وجه اجازه ندهید این خاک را به زور آزما بگیرند و به شما بدهند شما نگذارید منظور آنها را خوب می دانید که برای پاک کردن جنایات خود شما را وسیله قرار داده اند و این در تاریخ به ثبت خواهد رسید . ایستادگی کنید و از مجامع بین‌المللی کمک بگیرید ولی نگذارید این دلخوشی ، آمدن بر سر خاک عزیزان خود از مادران خاوران گرفته شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)