تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره موج گرانی و فلاکت در ایران و اعتصابات کارگری و اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور، بحث تعیین حداقل دستمزد برای سال جدید ۱۴۰۰ خورشیدی و ترفندخای رژیم اسلامی برای فرار از تامین معیشت مردم، اهمیت تشکلهای مستقل و هماهنگی آنها و نیز تدارک اعتصابات عمومی سراسری 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)