هشت مارس روز جهانی زن فرا میرسد. هشت مارس خاری است در چشم کل ارتجاع کپک زده ای که از قبل ستمگری علیه زنان نان میخورد و علیرغم جنبش جهانی و گسترده آزادی زن، تلاش و تقلا دارد که سنتهای عهد توحش علیه زنان را همچنان پابرجا نگه دارد. امروز سنگر اصلی ارتجاع ضد زن حکومت اسلامی ایران استو جنبش پیشرو و رادیکال آزادی زن در ایران سنگر اصلی رهایی زنان از ستم و توحش و آپارتاید جنسی است.

زنان در ایراناز همان بدو روی کار آمدن رژیم اسلامی در پیکاری بی امان با این حکومت زن ستیز بوده اند.از تظاهرات پرشور زنان در هشت مارس سال ۵٧ علیه حجاب تا مبارزه هر روزه زنان علیه مظاهر آپارتاید جنسی و درگیری با اوباش جمهوری اسلامی در خیابان و محل کار و مدرسه و دانشگاه، از حضور رادیکال و پرشمار زنان در صف اعتراضات خیابانی تا اعتراض دختران خیابان انقلاب علیه حجاب و جنبش گسترده خلاصی فرهنگی جوانان و تا کارزارهای اینترنتی علیه بی حقوقی زنان و نمونه های بسیار دیگر همگی حاکی از آن است که انقلابی در ایران در چشم انداز است کهرنگ و بوی زنانه دارد و نه فقط سرتاپای جمهوری اسلامی را به گور خواهد سپرد، بلکه ابعاد مدرن و انسانی و آزادیخواهانه آن چشم جهان را خیره خواهد کرد.

هشت مارس روز جهانی زن را باید به روز اتحاد سراسری برای برکندن ریشه آپارتاید منحوس جنسیتی تبدیل کنیم. این روزی است که زنان و همه انسانهای آزاده به میدان می آیند و اعلام میکنند عزم جزم کرده اند تا در برابر مذهب و مردسالاری و تمامی تفکرات و تابوهای پوسیده زن ستیز بایستند و آنها را درهم بشکنند. هشت مارس امسال روزی است برای یک تعرض گسترده و قدرتمند در راستای در هم شکستن نظام ضد زن جمهوری اسلامی. زن و مرد اعلام کنیم که ستم و تحقیر و تبعیض و آپارتاید جنسی را نمی پذیریم. نشان دهیم که همگی مصممیم به کل سیستم پوسیده ضد زن در اشکال مختلف هجوم ببریم. آپارتاید جنسی در قرن بیست و یکم ننگ بشریت است. باید هرچه زودتر آنرا از ریشه کند و به زباله دان انداخت.

جمهوری اسلامی باید به دلیل برقراری یک آپارتاید جنسیتی تمام عیار علیه زنان همچون رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی با بایکوت جهانی روبرو شود. کارزار جهانی برای بایکوت جمهوری اسلامی پشتوانه محکمی برای جنبش رهایی زن و جنبش آزادیخواهانه مردم خواهد بود. روز جهانی زن روز برافراشتن پرچم آزادی و برابری، پرچم انقلاب و طرح خواست انزوای کامل جهانی جمهوری اسلامی است.

هشت مارس روز ماست. در ایران و جهان باید با طرح خواست پایان دادان فوری به آپارتاید جنسیتی در ایران، جمهوری اسلامی را از هر سو مورد تعرض قرار دهیم و کار این رژیم ضد زن را یکسره کنیم. هشتم مارس امسال روز تاکید چند باره بر این حقیقت پایه ای است که آزادی زن شرط و معیار رهائی همه جامعه است: رهائی نه تنها از تبعیض جنسی و بردگی جنسی، بلکه رهائی از تبعیض طبقاتی و بردگی مزدی!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)