تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره کشتار هولناک ستمدیدگان باوچ و سوخت بران زحمتکش در سراوان و غیره و فقر، محرومیت، بیکاری و تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، ملی و مذهبی در بلوچستان از دوره رژیم پهلوی تا دوره حکومت اسلامی و ضرورت همبستگی سراسری با مبارزات مردم بلوچستان 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)