کودکان ، نور چشم خانواده ها و سرمایه های بزرگی برای آینده هر کشورند . کشورهای دارای رژیم های انسانی ،خدمتگذار و فرهنگ روی کودکان نخست از سوی خانواده و سپس از سوی دولت سرمایه گذاری بزرگی می شود تا آینده سازان آن کشور به بهترین روش بزرگ و پرورش یابند .تا آنجا که ما می دانیم کشورهایی مانند سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنلاند ،فرانسه و آلمان بهترین سرمایه گذاری و بهترین روش آموزش نونهالان و کودکان را دارند و همه چیز و همه جا در خدمت بهترین پرورش و آموزش نونهالان است .و اما وضع کودکان ایران ،در کشور بخت برگشته و آخوند زده ما با بیشتر جهان تفاوت هایی دارددر این جا که یه مشت آخوند هرزه و فرومایه با همکارانی دزد و چپاولگردیگر به تاراج مملکت پرداخته اند خانواده ای نیست که در آسایش و امان بوده و یا کودکی نیست که از سرپرستی درست خانواده و یا آموزش صحیح ، برای آینده ای درخشان داشته باشد اکنون هزاران کودک بی سرپرست در خیابانهای تهران و شهرستان ها سر گردانند . آنان باپوشش ژولیده و دست و پای آسیب دیده به دنبال اندک در آمدی برای خود و حتی خانواده مستمند و بیشتر پدر معتاد خود می باشند .پدران معتادی که فرآورده رژیم آخوند اند . در رژیم گذشته مساله اعتیاد کم و بیش حل شده بود و با محدود کردن و ورود تریاک و موادمخدر به ابران کمتر معتادی در کشور دیده می شد ولی در دوران رژیم اسلامی به کمک پاسداران خیانتکار و قاچاقچی همه روزه کامیون هایی از مواد مخدر از مرزها گذشته و در ایران میان مردم پخش می شود پاسداران نه تنها جوانان ایران را معتاد و زمین گیر کردند ،بلکه در اعتیاد کشورهای دیگر نیز با صدور مواد مخدر از ایران کمک نمودند . نکته دیگر این که در رژیم گذشته به سلامت و تندرستی خانواده با دادن شیر و بیسکویت به نونهالان و کودکان در آموزشگاهها و ایجاد دادگاههای خانواده به وضعیت بد و ناهنجار زنان در خانواده ها تا اندازه ای رسیدگی می شد و همه روزه دامنه این خدمتگذاری و سرویس دادن هافزونی می یافت ولی آخوند ضد ایرانی . زن ستیز نه تنها بر روی زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند زیر پا گذاشته و لگدکوب نموده بلکه باچپاول و غارتگری کشورطبقات متوسط جامعه که برگیرنده جمعیت ایران به فقر ،ذلت و بیچارگی کشانید .یک مشت ملای مفت خور بیکاره و سر بار جامعه که همواره با فرهنگ و تاریخ ایران و ایرانی ضدیت داشتند بر اثر اشتباه و ساده اندیشی ما ایرانیان و آگاه نبودن بر روحیه خصمانه و جنایتکارانه آخوند ندانسته درسال ۵۷ آنها را به قدرت رساندیم و سر نوشت و جان و مال و ناموس ملتی را در اختیار آنان گذاشتیم پیامد این اشتباه بزرگ ، ایجاد سیستم گدا پروری در کشور ،خاکسترنشین شدن ملتی و به خاک و خون کشاندن و به دار آویختن جوانان شد هدف و برنامه ریزی اسلامی پرورش نسلیسوخته ،گداو سرگردان و یا مزدور و چاپلوس بدانان است .ملتی که از خود اراده ای نداشته مانند افراد معلول و عقب مانده آخوند را ولی و سرپرست خود بدانندهر چه ملت فقیر و گداتر ،بازار آخوندها پر رونق تر است صندوق نذورات که در گوشه و کنار شهرها بر پا شدهو بنا کردن امامزاده بر روی قبر آخوند های مرده و تازی ،مراکز مهم تجارت و دکانداری آخوند است .ملت بیچاره و درمانده به کسانی پناه می برد کهدشمن دیرینه تاریخ و فرهنگ این کشور بوده اند و سهم به سزایی در فرسایش و ریزش این کشور دارند .هدف نهایی آخوند از این همه گداپروری چیست ؟

این هدف خصمانه و ضد انسانی رژیم از یک سوی زن ستیزی استکه می خواهد زنان به خانه و گرفتاریهای آن وابسته شوند و فرصتدفاع و مبارزه از حقوق از دست رفته خود نداشته باشند نکته دیگراین که عموما افراد بیسواد و سر گشته در اجتماع مشتری پرو پا قرصآخوندند آنان به دلیل ستم و مشکلات روزمره زندگی و خانواده به روضه خوانی ها و امامزاده ها پناه می برند و برای آن که مشکلشان حل شود به شفارش آخوند قوت روزانه خود را به درون امامزاده ها که همانا قبرآخوندهای گور به گور شده است می ریزند .

محمد مبارک شاهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)