دیالوگ هفته: نه اصلاح طلبی، نه انقلاب، بلکه تحول خواهی؟! نقدی بر این ادعا. گفتگوی حسن حسام و آرش کمانگر

تلویزیون برابری: دیالوگ حسن حسام و آرش کمانگر درباره ادعای بخشی از نیروها و ناراضیان سیاسی ایران درباره عرضه یک گفتمان سوم – گفتمان تحول خواهی – که علاوه بر ضدیت با انقلاب و روشهای انقلابی و رادیکال، گویا با اصلاح طلبی نیز مرزبندی دارند از جمله جریان ملی مذهبی ( رضا علیجانی، تقی رحمانی ….) و بخشی از اصلاح طلبان سرخورده، بخشی از جمهوریخواهان و چپ های بریده ، جبهه ملی و غیره

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)