چند روز پیش بعد از دیدن قطاری که “سیاست می برد، و چه خالی می رفت” ، مقاله ای با عنوان “براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟” در نیم ساعت نگاشته و در ۵ دقیقه بر دیوار زمانه آویختم. کوتاه فرصتی نگذشته بود، که پیام از “شپش دریایی” تا “دایناسور هوایی” دریافت کردم . جالبترین آنها پیغام کودکی بود که از درون شکم مادر و به زبان مورس با لگد بر زهدان مادر فرستاده و گفته بود، “شانس آوردی که در حبس خانگی هستم” و همچنین تشکر مادرم از قبر، که از لطف بسیار دوستان من سپاسگزاری کرده بود.

بهرحال مهر فراوان یاران مرا وادار به نوشتن یادداشت زیر کرد، که شاید پاسخی بر پرسش های بیکران آنان باشد.

دوستی گفته، مارکس “دین را تریاک جوامع دانسته” و حال تو می گویی، دین در مسیر تکامل ، یکی از عوامل بقاء و حفاظت از انسان ها بوده است. در پاسخ باید بگویم، دین به معنی عام، یکی از آفریده های مغز خلاق انسان برای، افزایش قدرت بشر در مقابله با طبیعت غالب بوده، و به هر فرد از جمع ،توانایی روبرو شدن با دشمن با قدرت چند برابری انسان عادی حتی تا فدا کردن جان را می داده است. مشابه این مفهوم، نیروهایی با توان کمتر توسط انسان ، نظیر وطن دوستی، ساخته شده است.

حال اگر افرادی از انگیزه های دینی، میهن پرستی، و غیره در راه منفعت خود بهره گرفته اند، که این خود از تراوشات مغز خلاق انسان است، از ارزش کمک این مفاهیم به تکامل انسان ها کم نمی کند.

ماندگاری و پایداری در برابر قدرت فائقه طبیعت، همراه با رشد و تکامل از زیباترین و خواندنی ترین داستان های موجود در جهان است. انسان بابت رسیدن به موقعیت کنونی ، هزینه های بسیاری پرداخته، رنج های فراوان برده، و سختی های بیشماری کشیده است. و بقول رهی ” موی سپید را فلکم رایگان نداد/ این رشته را به نقد جوانی خریده‌ام” .

در برابر این گروه، دیگرانی هستند که با خواندن این گزاره که ، “دین باوران خود می دانند که نویسندگان کتب الهی چه کسانی می توانند باشند” بر آشفته اند که انگشت در سوراخ بدی کرده ای، و گویا به مسمومیت آنان منجر شده چرا که محتویات چرکین شکم های آنها، با تهوع بر چهره من نشسته، و از بوی تعفن آن دانستم که عفونت تمامی جسم آنها را فرا گرفته، و از پائین انباشته روده هایشان بر پاهای خودشان ریخته و سراپایشان را نجاست پوشانده است.

به این دوستان توصیه می شود، به سخنان فیلسوف برجسته اسلام شناسی که از درون مساجد شهر ری به دانشگاه های معروف انگلستان کشانده شد تا معرفت به دین خود را گسترده و عمیق تر کند و پس از دهه ها خواندن و تامل، با صراحت می گوید، قران، حاصل رویاهای پیغمبر اسلام بوده، گوش فرآ بدهند، بایسته تر است.

در مباحثه میان این فیلسوف و یک اسلام شناس قدیمی، اسلام شناس استدلال می کند، پیامبر و قران هر دو گفته اند، کتاب موصوف، کلام خداست.

اگر توصیه بالا مقبول واقع نشده، بجای بیرون زدن رگ کردن به تفکر و تعقل خود مراجعه کنید، زمانی که سخن از آفریدگار تمامی کاینات شامل میلیاردها کهکشان، و هزاران میلیارد سیاره و ستاره به میان می آید، آیا پسندیده است این گزاره را نادیده بگیریم.خوبست به نکات زیر توجه شود:

۱) ریاضیات ضعیف،

الف:    (سوره ۴ آیه ۱۱-۱۲) و (سوره ۴ آیه ۱۷۶) در مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و یک همسر باقی بماند؛ دختران ۲/۳ سهم، والد ها ۱/۳ سهم (هردو بر اساس سوره ۴ آیه ۱۱) و همسر ۱/۸ سهم (بر اساس سوره ۴ آیه ۱۲) از ارث را دریافت میکند که از میزان ارث بیشتر میشود.

ب:      مردی فوت میشود و از او یک مادر و یک همسر و دو خواهر باقی میماند، مادر ۱/۳ سهم

(سوره ۴ آیه ۱۱) همسر ۱/۴ (سوره ۴ آیه ۱۲) و خواهران ۲/۳ (سوره ۴ آیه ۱۷۶) که مجموع

آنها ۱۵/۱۲ کل ارث است.

ج:      چند فرشته برای مریم فرستاده شده بودند؟

وقتی قرآن در مورد باردار شدن مریم و میلاد مسیح در (سوره ۳ آیه ۴۲ و ۴۵) راجع به چندین فرشته صحبت میکند اما در (سوره ۱۹ آیه ۱۷-۲۱) تنها از یک فرشته صحبت میکند.

د:       اختلافات عددی بیشتر

آیا روزهای الله برابر ۱۰۰۰ روز بشر است (سوره ۲۲ آیه ۴۷، سوره ۳۲ آیه ۵) یا برابر ۵۰,۰۰۰ روز بشر است (سوره ۷۰ آیه ۴) ؟

ه:       چند باغ در بهشت وجود دارد؟ یک (سوره ۳۹ آیه ۷۳، سوره ۴۱ آیه ۳۰، سوره ۵۷ آیه ۲۱،

سوره ۷۹ آیه ۴۱) یا زیادتر (سوره ۱۸ آیه ۳۱، سوره ۲۲ آیه ۲۳، سوره ۳۵ آیه ۳۳)؟

و:       در (سوره ۵۶ آیه ۷) ادعا میکند که در روز قیامت مردم سه دسته میشوند، اما در (سوره ۹۰

 آیات ۱۸-۱۹، سوره ۹۹ آیات ۶-۷) تنها دو گروه را بر میشمرد.                           

ز:       در مورد اینکه چه کسی روح را در هنگام مرگ از انسان میگیرد نیز تناقضی آشکار وجود دارد، فرشته مرگ (سوره ۳۲ آیه ۱۱)، یک فرشتگان (جمع) (سوره ۴۷ آیه ۲۷) و همچنین «این الله است که روح را از انسانها در هنگام مرگ میگیرد» (سوره ۳۹ آیه ۴۲).

ح:      صحیح بخاری ادعا میکند که جبرئیل ۶۰۰ بال داشت (جلد چهارم بخش ۵۴ شماره ۴۵۵) در حالی که قرآن در (سوره ۳۵ آیه ۱) میگوید فرشتگان ۲، ۳ یا ۴ بال دارند.

ط:      چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز داشت؟

یک روز (سوره ۵۴ آیه ۱۹) یا چندین روز (سوره ۴۱ آیه ۱۶، سوره ۶۹ آیات ۶-۷).

ی:      خلقت شش روز بود یا هشت روز؟

(سوره ۷ آیه ۵۴، سوره ۱۰ آیه ۳، سوره ۱۱ آیه ۷ و سوره ۲۵ آیه ۵۹) به روشنی اعلام میکند که الله زمین و آسمانها را در ۶ روز آفرید. اما در (سوره ۴۱ آیات ۹-۱۲) جمع روزهایی که الله بدانها اشاره میکند ۸ روز است.

س:     آفرینش سریع بود یا کند؟

الله آسمانها و زمین را در ۶ روز آفریده است (سوره ۷ آیه ۵۴) و مسلمانانی که میخواهند به قرآن چهره علمی بدهند میگویند این ۶ روز منظور ۶ دوره است، اما (سوره ۲ آیه ۱۱۷) میگوید که «الله به صورت آنی خلق میکند».

  1. تناقضات:

الف:    اول زمین یا اول آسمان؟ کدام یک زود تر آفریده شد؟

اول زمین و بعد آسمان (سوره ۲ آیه ۲۹)، اول آسمان و بعد زمین (سوره ۷۹ آیه ۲۷-۳۰).

ب:      به هم چسباندن یا از هم جدا کردن؟

در مورد روش ایجاد زمین و آسمان قرآن یکجا میگوید که آنها از هم جدا بودند و بعد به هم رسیدند (سوره ۴۱ آیه ۱۱) اما در (سوره ۲۱ آیه ۳۰) میگویند که آنها ابتدا یکی بودند و بعداً از یکدیگر جدا شدند.

ج:      انسان از چه ساخته شده بود؟

از لخته خون (سوره ۹۶ آیات ۱-۲) آب (سوره ۲۱ آیه ۳۰، سوره ۲۴ آیه ۴۵، سوره ۲۵ آیه ۵۴) «چیزی مانند سفال» (سوره ۳ آیه ۵۹، سوره ۳۰ آیه ۲۰، سوره ۳۵ آیه ۱۱).

د:       ناقص یا با جزئیات کامل؟

قرآن در جاهایی ادعا میکند که کامل است و تمامی جزئیات را دارا میباشد و هیچ چیز باقی نمانده است که در آن نباشد (سوره ۶ آیه ۳۸، سوره ۶ آیه ۱۱۴، سوره ۱۲ آیه ۱۱، سوره ۱۶ آیه ۸۹ و…) اما چیزهای بسیاری هستند که قرآن آنها را ناتمام باقی میگذارد،

ه:       پرستش یک خدا یا یک خدای دیگر؟

به محمد دستور میدهد که به ناباوران بگوید، شما چیزی را نمیپرستید که من میپرستم

(سوره ۱۰۹ آیه ۳). هرچند سوره های دیگر در قرآن بطور مشخص اشاره میکند که آن ناباوران در واقع خدایی را پرستش میکنند که همان الله است.

و:       شفاعت کردن یا شفاعت نکردن، مسئله این است!

قرآن در مورد اینکه آیا در روز آخرت شفاعتی وجود خواهد داشت یا نه دچار تناقض میشود، در آیات (سوره ۲ آیه ۱۲۲-۱۲۳، سوره ۲۵۴ آیه ۶-۵۱، سوره ۸۲ آیات ۱۸-۱۹ و…) میگویند شفاعتی وجود ندارد و آیات (سوره ۵۳ آیه ۲۶، سوره ۴۳ آیه ۸۶، سوره ۳۴ آیه ۲۳، سوره ۲۰ آیه ۱۰۹) و البته هر دو این پاسخ ها را میتوان با احادیث مختلف پشتیبانی کرد.

ز:       الله و تخت او کجاست؟

الله از رگ گردن به انسان نزدیکتر است (سوره ۵۰ آیه ۱۶) و در عین حال او بر روی تختش نشسته است (سوره ۵۷ آیه ۴) تختی که روی آب بنا شده است (سوره ۱۱ آیه ۷) و در عین حال بقدری دور است که رسیدن به او بین ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ سال طول میکشد (سوره ۳۲ آیه ۵، سوره ۷۰ آیه ۴).

ح:      ریشه بیچارگی کجاست؟

آیا شر و مصیبت از طرف شیطان است (سوره ۳۸ آیه ۴۱) ؟ از خود ماست (سوره ۴ آیه ۷۹) ؟ یا از طرف الله (سوره ۴ آیه ۷۸) ؟

ط:      رحمت الله چقدر است؟

الله رحمت را بر خود مقرر کرده است (سوره ۶ آیه ۱۲) هرچند بعضی از اشخاص را هرچند که میتواند هدایت نمیکند (سوره ۶ آیه ۳۵، سوره ۱۴ آیه ۴).

ی:      آیا در بهشت بازجویی خواهد بود یا نه؟

از یکدیگر سوال نخواهند کرد (سوره ۲۳ آیه ۱۰۱)، اما همچنان در یک پرس و جوی دو جانبه شرکت خواهند کرد (سوره ۵۲ آیه ۲۵) و از یکدیگر سوال خواهند کرد (سوره ۳۷ آیه ۲۷).

س:     آیا فرشتگان محافظ هستند؟

هیچ حافظی بجز الله وجود ندارد (سوره ۲ آیه ۱۰۷، سوره ۲۹ آیه ۲۲)، اما (سوره ۴۱ آیه ۳۱) فرشتگان خود میگویند «ما محافظان شما در اینجا و در آن دنیا هستیم.» همچنین در سوره های دیگر نقش آنها بعنوان نگاهبان (سوره ۱۳ آیه ۱۱ و سوره ۵۰ آیه ۱۷-۱۸) و محافظان (سوره ۸۲ آیه ۱۰) اعلام میشود.

ش:     آیا همه چیز مطیع الله است؟

به اینکه همه چیز مطیع الله است در (سوره ۳۰ آیه ۲۶) اعلام شده است اما در چندین جای دیگر در مورد عدم اطاعت مغرورانه شیطان از الله خبر میدهد از جمله (سوره ۷ آیه ۱۱، سوره ۱۵ آیه ۲۸-۳۱، سوره ۱۷ آیه ۶۱، سوره ۲۰ آیه ۱۱۶، سوره ۲۸ آیه ۷۱-۷۴، سوره ۱۸ آیه ۵۰)، همچنین در جاهای دیگری در مورد بسیاری از موجودات که از فرمان الله سرپیچی میکنند.

ز:       آیا الله شرک را میبخشد؟

شرک بدترین گناهان شمرده میشود، اما به نظر میرسد نویسنده قرآن نتوانسته است در مورد اینکه الله شرک را میبخشد یا نمیبخشد تصمیم قاطعی بگیرد. در (سوره ۴ آیه ۴۸، ۱۱۶) میگوید نمیبخشد و در سوره (۴ آیه ۱۵۳) میگوید میبخشد، ابراهیم با پرستش ماه و خورشید و ستاره به عنوان خدایش دچار شرک میشود (سوره ۶ آیه ۷۶-۷۸) اما مسلمانان فکر میکنند که پیامبران گناه نمیکنند.

ص:     ماجرای پرستش گوساله طلایی

اسرائیلیان قبل از اینکه موسی از کوه بازگردد آغاز به پرستش گوساله طلایی کردند

(سوره ۷ آیه ۱۴۹)، اما تازمانی که موسی بازنگشته بود از توبه کردن سر باز زدند و به ستایش گوساله ادامه دادند (سوره ۲۰ آیه ۹۱). آیا هارون نیز در گناه آنان شریک بود؟ نه (سوره ۲۰ آیه ۸۵-۹۰)، آری (سوره ۲۰ آیه ۹۲، سوره ۷ آیه ۱۵۱).

ض:     یونس به بیابان رسید یا نرسید؟

ما یونس را در حالی که ناخوش بود، به بیابان رساندیم (سوره ۳۷ آیه ۱۴۵)؛ اگر نعمت پروردگارش نبود، در حین بد حالی به صحرایی بی آب و گیاه می افتاد (سوره ۶۸، آیه ۴۹).

ن:      موسی و انجیل؟

مسیح بیش از ۱۰۰۰ سال بعد از موسی به دنیا آمد اما در (سوره ۷ آیه ۱۵۷) الله در مورد انجیلی که به مسیح داده شده است با موسی صحبت میکند.

چ:      آیا کسانی که به زنان تهمت ناپاکی میزنند بخشیده میشوند؟

آری (سوره ۲۴ آیه ۵) نه (سوره ۲۴ آیه ۲۳).

ث:      در روز آخرت کارنامه خود را چگونه دریافت میکنیم؟

در روز جزا، زیانکاران کارنامه اعمال بدشان را از کجا میگیرند؟ از پشتشان (سوره ۸۴ آیه ۱۰) یا از دست چپشان (سوره ۶۹ آیه ۲۵)؟

ق:      آیا فرشته ها میتوانند نامطیع باشند؟

هیچ فرشته ای متکبر نیست، همه الله را اطاعت میکنند (سوره ۱۶ آیات ۴۹-۵۰)، اما «هان به فرشتگان گفتیم، آدم را سجده کنید» و همه آنها به آدم سجده کردند مگر ابلیس، ابلیس نافرمانی کرد و او بسیار متکبر است (سوره ۲ آیه ۳۴).

  1. در باب کتب الهی،

الف:    تناقضی در (سوره ۲ آیه ۹۷) و (سوره ۱۶ آیات ۱۰۱-۱۰۳).

چه کسی قرآن را بر محمد وحی میکند؟ جبرئیل یا روح القدس (سوره ۱۶ آیه ۱۰۲) یا (سوره ۲ آیه ۹۷)؟

وحی های جدید وحی های قدیم را تصدیق میکنند (سوره ۲ آیه ۹۷) یا جایگزین آنها هستند (سوره ۱۶ آیه ۱۰۱)؟

قرآن عربی خالص است (سوره ۱۶ آیه ۱۰۳) اما تعداد بسیار زیادی کلمات غیر عربی در آن یافت میشود.

ب:      حلقه بینهایت (تسلسل).

(سوره ۲۶ آیه ۱۹۲-۱۹۵-۱۹۶) میگوید «این (قرآن) وحیست از طرف خداوند… به زبان عربی و این (قرآن) در نوشته های (پیامبران) قبلی نیز هست. حال با دانستن اینکه انجیل و تورات به زبان عبری و یونانی نوشته شده است. چطور یک کتاب عربی میتواند در آن کتابهای غیر عربی آمده باشد؟ علاوه بر این اگر این قرآن در آن کتابها گنجانده شده است، همین (سوره ۲۶ آیه ۱۹۲-۱۹۵-۱۹۶) نیز باید در آن کتابها باشد، بنابر این آن کتابها نیز باید در کتابهای قبلی همین سوره را داشته باشند و همینگونه به یک حلقه بینهایت و تسلسل میرسیم.

ج:      آیا تورات مثل قرآن است یا نیست؟

ادعای مسلمانان مبنی بر تحریف انجیل و تورات، از یک طرف با (سوره ۲ آیه ۲۴) و (سوره ۱۷

 آیه ۸۸) و از طرف دیگر با (سوره ۲۸ آیه ۴۹) و (سوره ۴۶ آیه ۱۰) در تضاد است.

  1. داستان قوم لوط،

الف:    «پیر زن عجوزه» و شخصیت الله.

در مورد داستان لوط «ما خانواده او را نجات دادیم، بغیر از عجوزه ای که عقب ماند» (سوره ۲۶

آیه ۱۷۰-۱۷۱). و باز میگوید «اما ما او و خانواده اش را حفظ کردیم، بغیر از همسرش را، او از کسانی بود که با دیگران در شهر ماند (سوره ۷ آیه ۸۲). این دو آیه یا باهم تناقض دارند یا الله احترام چندانی به همسر پیامبر قایل نمیشود.

ب:      اشکالات بیشتر در داستان قوم لوط.

جواب مردمش جز این نبود که «آنها را از قریه خود برانید که آنان مردمی هستند که از کار ما بیزاری میجویند» (سوره ۷ آیه ۸۲، سوره ۲۷ آیه ۵۶). مردمش به او پاسخی ندادند جز اینکه گفتند «غضب الله را برای ما بیاور اگر راست میگویی» (سوره ۲۹ آیه ۲۹). این دو جواب باهم یکی نیستند و در هر دو آیه اشاره شده که «غیر از این جوابی ندادند» بنابر این این یک تناقض است.

  1. واکنش های عجیب،

الف:    آیا ابراهیم بت ها را نابود کرد؟

ماجرای ابراهیم در (سوره ۱۹ آیه ۴۱-۴۹، سوره ۶ آیه ۷۴-۸۳) بطور مشخصی با (سوره ۲۱

آیه ۵۱-۵۹) متفاوت است، در حالی که در (سوره ۲۱) ابراهیم با مردمش بطور جدی مقابله میکند و حتی بت های آنها را میشکند، در سوره ۱۹ وقتی ابراهیم به دلیل صحبت کردن علیه بت ها توسط پدرش به سنگسار شدن تهدید میشود ساکت می شود و نه تنها مقابله ای نمیکند بلکه گویا منطقه را نیز ترک میگوید.

ب:      پسر نوح چه شد؟

با توجه به (سوره ۲۱ آیه ۷۶) نوح و خانواده اش از طوفان نجات یافتند و (سوره ۳۷ آیه ۷۷) اعلام میکند که خانواده نوح نجات یافتند و (سوره ۱۱ آیه ۴۲-۴۳) میگوید که پسر نوح نابود شد.

ج:      آیا نوح تبعید شده بود؟

پیش از اینها قوم نوح بنده مارا تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است و به دشنامش راندند. (سوره ۵۴ آیه ۹). حال اگر نوح رانده شده بود (از منطقه اش رانده شده بود) چطور قومش میتوانند در هنگام رد شدن از کنار نوح که کشتی میساخت او را مسخره کنند (سوره ۱۱ آیه ۳۸). نوح نمیتواند هم طرد شده باشد هم توسط قومش مسخره شود.

د:       جادوگران فرعون مسلمان شدند یا کفر ورزیدند؟

آیا شعبده بازان فرعون، مصریان به پیامبر خدا موسی ایمان آوردند (سوره ۷ آیه ۱۰۳-۱۲۶،

سوره ۲۰ آیه ۵۶-۷۳، سوره ۲۶ آیه ۲۹-۵۱) یا تنها اسرائیلیان به موسی ایمان آوردند (سوره ۱۰ آیه ۸۲)؟

ه:       آیا فرعون در لحظه مرگ توبه کرد؟

(سوره ۱۰ آیه ۹۰-۹۲) میگوید که فرعون وقتی در بستر مرگ قرار گرفت توبه کرد و بنابر این رستگار شد، اما (سوره ۴ آیه ۱۸) میگوید چنین چیزی نمیتواند اتفاق بیافتد.

و:       ابطال.

کلام خدا در درستی و عدالت کامل است، هیچ کسی نیست که بتواند کلام خدا را عوض کند (سوره ۶ آیه ۱۱۵) همچنین به (سوره ۶ آیه ۳۴) و (سوره ۱۰ آیه ۶۴) نگاه کنید. اما بعدا الله تصمیم میگیرد که بعضی از آیات را با آیات «بهتر» عوض کند (سوره ۲ آیه ۱۰۶، سوره ۱۶ آیه ۱۰۱)؛ و این البته بخاطر نادانی افراد نیست که خدا را مجبور به اینکار کرده باشند.

ز:       راهنمای حقیقت؟

«بگو این الله است که بسوی حقیقت راهنمایی میکند، چه کسی بیشتر سزاوار دنبال روی است؟» (سوره ۱۰ آیه ۳۵) اما در واقع سزاوار بودن الله با (سوره ۱۴ آیه ۴) که میگوید «الله هرکس را که بخواهد هدایت میکند و هرکس را بخواهد گمراه میکند» زیر سوال میرود. ما از کجا بدانیم که از آن اشخاصی هستیم که خدا دوست داردمارا هدایت کند یا دوست دارد مارا گمراه سازد؟ یک مسلمان از کجا بداند از آن دسته افراد گمراه شده از طرف الله است یا از آن افراد هدایت شده.

ح:      مجازات زناکار چیست؟

۱۰۰ ضربه شلاق (زن و مرد) (سوره ۲۴ آیه ۲)، آنقدر آنها را در خانه نگاه دارید تا بمیرند (برای زنان) (سوره ۴ آیه ۱۵). اگر توبه کردند و اصلاح یافتند آنها را رها کنید (در مورد مرد) (سوره ۴ آیه ۱۶). (سوره ۲۴ آیه ۲) با دو آیه بعدی در تناقض است و مجازات برای زنان و مردان در (سوره ۴ آیه ۱۵-۱۶) متفاوت است در حالی که در سوره ۲۴ آیه ۲ برای هردو یکسان است.

ط:      چه کسی زیان گناهان را خواهد دید؟

قرآن میگوید هر کسی مسئولیت گناهان خود را بر عهده دارد (سوره ۱۷ آیه ۱۳-۱۵، سوره ۵۳

آیه ۳۸-۴۲)، اما قرآن یهودیان زمان محمد را برای گناهیی که اجدادشان ۲۰۰۰ سال پیش با ستایش گوساله طلائی کرده اند محکوم میکند.

ی:      آیا مسیحیان به بهشت وارد خواهند شد؟

(سوره ۲ آیه ۶۲) و (سوره ۵ آیه ۶۹) میگویند «آری» و (سوره ۵ آیه ۷۲، تنها بعد از ۳ آیه) و (سوره ۳ آیه ۸۵) میگوید «نه».

ه:       تنها خدا میداند یا بعضی از انسانها هم میدانند؟ مشخص یا غیر قابل درک؟

«قرآن به زبان عربی روشن است» (سوره ۱۶ آیه ۱۰۳) اما «هیچ کس نمیداند تفسیر آن چیست جز الله (سوره ۳ آیه ۷). و انسانهای اهل فهم نیز میدانند (سوره ۳ آیه ۷).

س:     آیا فرعون غرق شد یا توسط اسرائیلیان نجات یافت؟

نجات یافت (سوره ۱۰ آیه ۹۲)، غرق شد (سوره ۲۸ آیه ۴۰، سوره ۱۷ آیه ۱۰۳، سوره ۴۳

آیه ۵۵).

ش:     فرعون کی فرمان قتل پسرهای خردسال را داد؟

وقتی موسی پیامبر بود و در مورد خدا برای فرعون صحبت کرد (سوره ۴۰ آیه ۲۳-۲۵) یا وقتی موسی یک نوزاد بود (سوره ۲۰ آیه ۳۸-۳۹).

ص:     کی و چگونه ایمانها مشخص میشود؟

«در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام دادن کارها نازل میشوند.»

(سوره ۹۷ آیه ۳-۴). «ما آنرا در مبارک شبی نازل کردیم، ما بیم دهنده بودیم.» شب قدر برای مسلمانان شب مقدسی است، شبی است که در آن همه چیز در مورد حیات و مرگ و… مشخص میشود. اعتقاد مسلمانان بر این است که هر چیزی که قرار است در طول سال اتفاق بیافتد در این شب توسط الله بر روی الواحی نوشته میشوند. این اعتقاد مسلمانان با (سوره ۵۷ آیه ۲۲) که میگوید «هیچ مصیبتی به مال یا جانتان نرسد مگر پیش از آنکه بیافرینیمش، در کتابی نوشته شده است. و این بر خدا آسان است.» در تضاد است. این آیه در واقع میگوید که قبل از اینکه کسی خلق شده باشد سرنوشت افراد در الواحی نزد خداوند ثبت شده است و این نیز خود با (سوره ۱۷ آیه ۱۳) «کردار نیک و بد هر انسانی را چون طوقی به گردنش آویخته ایم. و در روز قیامت برای او نامه ای گشاده بیرون آوریم تا در آن بنگرد.» که به این معنی است که افراد خود مسئول آن کاری که انجام میدهند و اتفاقی که برای آنها می افتد هستند.

ض:     شراب، خوب یا بد؟

شراب و… از کارهای شیطان هستند (سوره ۵ آیه ۹۰) ولی در بهشت جوی هایی از شراب (سوره ۴۷ آیه ۱۵ و سوره ۸۳ آیه ۲۲ و ۲۵) جاری هستند. چگونه کارهای شیطان به بهشت راه یافته اند؟

ف:      اخبار خوب مجازات دردناک؟

مسلماً خبر دادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر خوبی نیست، ولی قرآن ادعا میکند که خبر شکنجه دردناک خبر خوبی است (سوره ۳ آیه ۲۱، سوره ۸۴ آیه ۲۴، سوره ۴۵ آیه ۸، سوره ۳۱ آیه ۷، سوره ۹ آیه ۳۴، سوره ۹ آیه ۳ و سوره ۴ آیه ۱۳۸).

ق:      آیا مسلمانان به دوزخ میروند؟

(سوره ۱۹ آیه ۷۱) میگوید تمامی مسلمانان به جهنم خواهند رفت (حد اقل برای مدتی) اما در جاهای دیگر ادعا میکند کسانی که در جهاد کشته میشوند مستقیم به بهشت میروند.

گ:     آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت؟

مسیح به سوی الله برخاسته است (سوره ۴ آیه ۱۵۸)، در کنار او قرار گرفته است (سوره ۳

آیه ۴۵) اما با توجه به اینکه میلیونها مسیحی خدا را میپرستند، قرآن میگوید تمام آنهایی که در کنار الله کسی را میپرستند به اضافه کسی که مورد پرستش قرار میگیرد در جهنم خواهد سوخت (سوره ۲۱ آیه ۹۸).

ژ:       اجنه و انسانها برای پرستش بوجود آمدند یا برای دوزخ؟

فقط برای خدمت و پرسیتش خدا بوجود آمده اند (سوره ۵۱، آیه ۵۶) اما بسیاری از آنها برای جهنم ساخته شده اند (سوره ۷ آیه ۱۷۹).

۶:       توضیحات متناقض،

الف:    آیا الله میتوانست یک فرزند داشته باشد؟

سوره (۳۹ آیه ۴) تایید میکند و (سوره ۶ آیه ۱۰۱) احتمال این کار را رد میکند.

ب:      آیا مسیح مرده بود؟

(سوره ۳ آیه ۱۴۴) میگوید تمام پیامبران قبل از محمد مرده اند، اما (سوره ۴ آیه ۱۵۸) میگوید مسیح به سوی خدا برخاست.

ج:      یک خالق یا چند خالق؟

قرآن در دوجا اعلام میکند که «الله بهترین خالق هاست» (سوره ۲۳ آیه ۱۴ و سوره ۳۷ آیه ۱۲۵) و این به این معنی است که غیر از الله خالق های دیگری نیز وجود دارند اما در عین حال خیلی جاها ادعا میکند «الله خالق همه چیز است» (سوره ۳۹ آیه ۶۲)، اگر خالق همه چیز الله است آنگاه دیگر خالق دیگری نمیتواند وجود داشته باشد.

د:       از همه نژادها یا از نژاد ابراهیم؟

(سوره ۲۹ آیه ۲۷) اشاره میکند که تمام پیامبران از فرزندان ابراهیم بوده اند. اما (سوره ۱۶ آیه ۳۶) میگوید الله از میان همه ملتها مردمانی را به پیامبری برانگیخته است.

ه:       ازدواج با زنان فرزندخوانده؟

مسلمانان میتوانند با زنان فرزندخوانده هایشان که از فرزندخوانده هایشان طلاق گرفته اند ازدواج کنند (سوره ۳۳ آیه ۳۷) اما مسلمانان نمیتوانند پسری را به پسرخواندگی بگیرند (سوره ۳۳ آیه ۴-۵).

و:       آیا پیامبری برانگیخته نشده اند مگر از نژاد هر قوم؟

قرآن میگوید برای هر مردمی پیامبری از میان خودشان برانگیخته ایم (سوره ۱۴ آیه ۴) و

(سوره ۳۰ آیه ۴۷)، اما هم منابع اسلامی هم منابع دیگر سامی (مسیحی و یهودی) هردو بر سر این که یونس از قومی دیگر بود توافق نظر دارند.

ز:       پیامبران میان اجنه و فرشتگان؟

الله تنها انسانها را به پیامبری بر می انگیزد (سوره ۱۲ آیه ۱۰۹ و سوره ۲۱ آیه ۷-۸ و سوره ۲۵ آیه ۲۰-۲۱) اما گویا در میان اجنه و فرشتگان نیز پیامبرانی وجود دارند (سوره ۶ آیه ۱۳۰، سوره ۱۱ آیه ۶۹ و ۷۷، سوره ۲۲ آیه ۷۵ و…).

ح:      چند شرق و چند غرب؟

یک شرق و یک غرب (سوره ۲۶ آیه ۲۸)، دو شرق و دو غرب (سوره ۵۵ آیه ۱۷) چندین شرق و چندین غرب (سوره ۷۰ آیه ۴۰).

۷:       بزرگترین تناقض فلسفی قران

با مطالعه قران و همچنین گذری در میان متون مرجع و احکام اسلامی به تناقض اشکاری بر می خوریم که می توان از ان بعنوان بزرگترین تناقض فلسفی قران یاد کرد. در همین راستا، ژول لابیوم J. Labeaume اسلام شناس قرن نوزدهم فرانسه در کتاب ارزنده «تجزیه قران» ، به بیش از صد ایه مختلف اشاره می کند که پیرو ان، تمامی مسائل مربوط به انسان و جهان و کائنات از جمله اعمال و کردار انسان، تمامی سخنان و افکار، تولد و مرگ و بطبع طول عمر، احساسات درونی و ریزترین فعل و انفعالات مجموعه طبیعت و کهکشانها و حتی کوچکترینشان – همه و همه- توسط خداوند از پیش مشخص و تعیین شده و بطور دقیق در «لوح محفوظ» ثبت و نگهداری می شود. پس بدینسان، انسان عاری از قدرت تشخیص و انتخاب است.

اما در سوی دیگر، همین خداوند متعال در ایاتی  شدید تهدید و تأکید می کند که “انسان مسئول مستقیم اعمال خویش است و برای انانی که به راهی غیر از انچه مقرر کرده ایم می روند اتشی سخت مهیا کرده ایم”(۱۰۴ انعام، ۱۵ جاثیه، ۶۷ توبه، ۵۱ اعراف، النجم ۳۸ و ۳۹)

و باز در کنار این تناقض آشکار «یک بام و دو هوا»، می بینیم که در جای دیگر خداوند در اقدامی غیر مترقبه اعلام می کند که «شیطان را مأمور گمراهی انسانها قرار داده است» (سبا؛ ۲۱) در همین رابطه دکتر شجاع الدین شفا چنین متذکر می شود: » البته با همه گذشت قرون، هنوز بدین دو پرسش پاسخ قانع کننده ای داده نشده است که اگر خدا خودش به شیطان اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند، گناه ادم و حوا که فریب این شیطان را خوردند چه بود؟ و به‌فرض‌ِ آن هم که این دو گناهکار بودند چرا باید فرزندان نسل های بعدی آن‌ها بابت گناه این پدر و مادر ساده لوح جواب پس بدهند؟». (تولدی دیگر؛ ۳۸۸) حال با توجه و بر مبنای چنین چند گانگی هائی، چگونه می توان جایگاه «جبر» و «اختیار» را در فلسفه دین اسلام از هم تفکیک کرد؟!

اگر انسان «مختار» است، پس منظور از تأکیدهای مکرر قران برای «از پیش تعیین شده بودن» همه چیز و وجود نوعی مرکز بایگانی بنام «لوح محفوظ» و اصولن «فلسفه تقدیر» چیست؟ اگر انسان «اجبار» داشته و در حوزه ای غیر اختیاری می زید، پس دیگر تدارک مکانهایی بنام «بهشت» و «جهنم» بمنظور پاداش و جزای اعمال انسان در چیست؟! و اصولن سنجش اعمال انسان بر چه مبنایی انجام می گردد و این سنجش در حیاتی کاملن مشخص و از پیش تعیین شده چه کاربردی دارد؟!

این تضاد عمیق سالهاست که از سوی منتقدین به پرسش گرفته شده، بدون آن که هیچ یک از علمای مذهبی تا کنون توانسته باشد پا سخی درخور بدان بدهد. علمای مذهبی، خصوصن روشنفکران مذهبی- نیک می دانند که پاسخگویی به چنین پرسشی مستلزم نادیده گرفتن اصول اساسی و مسلم دین اسلام است – که طی آن دکانداری دین در هر جا به فراخور زمان حکمی از آستین بیرون می‌آورد- ، بنابراین آنان با پیچاندن صورت مسئله و با طرح سئوالاتی دیگر به عوض جواب، عملن از پاسخگویی طفره می روند. این شانه خالی کردن از پرسشهای خردگرایان و فرار از پاسخ دهی با مطرح کردن حکم کلیشه‌ای «در کار خدا و رسولش مداخله نکنید» به منظور به بن بست رساندن پرسش و خاموش کردن عقل نقاد پرسشگر ، – با وجود ریشه ای کهن – تحقیقن نتوانسته و نخواهد توانست انسان خردگرا و کاوشگر را قانع کند، زیرا رشد علم در عصر حاضر و تکاپوی بی وقفه انسان در راه برون رفت از خیل مشگلاتی که بشر تاریخن بدان گرفتار آمده، خودبخود اصول پوسیده مذهبی را به چالش جدی گرفته و نیاز به

۸:       چرا خداوند ستارگان را خلق فرمود؟

الف:    قرآن کریم با ذکر علت آفرینش ستارگان بر دانش ما می افزاید:

آنها ( شهابها ) را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم، و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم!  سوره الملک

ب:      ما آسمان نزدیک ( پایین) را با ستارگان آراستیم، تا آن را از هر شیطان خبیثى حفظ کنیم! آنها نمى‏توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنین کنند) از هر سو هدف قرارمى‏گیرند! (سوره الصافات

ج:      خداوند شهاب ها را آفرید تا چون موشک هایی علیه شیاطین به کار روند.

د:       آسمان چیزی نیست به جز سقف یا سایبانی بر روی زمین:

ح:      آسمان را سقف محفوظى قرار دادیم; ولى آنها از آیات آن روى‏گردانند. سوره الأنبیاء

ط:      آسمانها را بدون ستونى که آن را ببینید آفرید… سوره لقمان

ی:      آن کس که زمین را بستر شما، و آسمان را سقفى بالاى سر شما قرار داد …..سوره البقره

اصطلاح «آسمان جُل» را شنیده اید. معلوم میشود که این استعاره ریشه ی قرآنی دارد. خداوند متعال نیزآسمان را جُلی توصیف می فرمایند که برای حفاظت ما بر سر ارض کشیده شده. در مورد اینکه «حفاظت از چه؟» بین علما اختلاف نظر هست. اما آنچه این آیه بر ما مبرهن میکند این است که ما همگی آسمان جّل هستیم.

این آیه دریچه ی دیگری نیز بر روی معرفت کیهان شناسی ما می گشاید: آسمان ستون هایی نادیدنی دارد که با پیشرفته ترین ابزارهای علمی نیز دیده نمی شوند و قابل ردیابی نیستند.

ه:       سقف آسمان به زلزله ای در قیامت فرو می ریزد، و آسمان گشوده مى‏شود و بصورت درهاى متعددى درمى‏آید ، سوره النبأ و آن زمانی است که آسمان از هم شکافته شود، سوره الإنفطار!

و:       چرا زمین (مانند فرش) مسطح است و نه (مانند توپ) کروی؟

زمین را گستردیم; و در آن کوه‏هاى ثابتى افکندیم; و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم; سوره الحجر

ز:       آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! و کوه‏ها را میخهاىی بر زمین. سوره النبأ

ج:      آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل مى‏کند، و آنچه را که در رحم‏ ها(ى مادران) است مى‏داند… خداوند عالم و آگاه است.   سوره لقمان

  1. مبدع ماکیاولیسم کیست؟

غالباً ادعا میکنند که ماکیاول اولین نظریه پرداز ددمنشی و بی اخلاقی سیاسی است. اما با کمی تدبّر درآیات کریمه ی قرآن درمی یابیم که همانا حضرت عُمر بن خطّاب راست گفت که: نیست معرفت مفیده ای مگر آنکه در قرآن یافت شود. اگر شک دارید آیات ذیل را به نظرتدقیق ملاحظه فرمائید،:

الف:    در قبول دین، اکراهى نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است. بنابر این، کسى که به طاغوت ( بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمى چنگ زده است، که گسستن براى آن نیست. و خداوند، شنوا و داناست. سوره البقره

ب:      با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام مى‏شمرند، و نه آیین حق را مى‏پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند! سوره التوبه

ج:      وقتى ماه هاى حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید; و آنها را اسیر سازید; و محاصره کنید; و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید; زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است! سوره التوبه

د:       هنگامى که با کافران در میدان جنگ روبه‏رو شدید گردنهایشان را بزنید، (و این کار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازه کافى دشمن را در هم بکوبید; در این هنگام اسیران را محکم ببندید; سپس یا بر آنان منت گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادى از آنان فدیه ( غرامت) بگیرید; (و این وضع باید همچنان ادامه یابد) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، (آرى) برنامه این است! و اگر خدا مى‏خواست خودش آنها را مجازات مى‏کرد، اما مى‏خواهد بعضى از شما را با بعضى دیگر بیازماید; و کسانى که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمى‏برد! سوره محمد

ه:       آنها را هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون ساختند ( مکه)، آنها را بیرون کنید! و فتنه از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزاى کافران! سوره البقره

و:       اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ با کافران تشویق کن . سوره الأنفال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)