بیانیه مشترک ۱٩نهاد چپ و دمکراتیک

 

 

ایرانیان آزادیخواه و بشریت مترقی!

 

وحشت ازتکرارمردم به پاخاسته؛ ازجانب دیکتاتوری حاکم درایران؛ نشانه ی خیزش دیگرباره سالگرد جنبش انقلابی «زن -زندگی -آزادی» درایران است!

درآستانه قتل عمدحکومتی مهسا “ژینا” امینی درایران، حاکمیت اسلامی دروحشت مرگ ازتکراردگرگونی  بزرگ اجتماعی درصحنه سیاسی ایران به سرمی برد. درشهریورسال گذشته قتل عمد”ژینا” امینی  توسط پاسداران گشت ارشاد،خشم مردم انقلابی ایران را  در ابعادی گسترده برانگیخت.جنبش عظیم به پا خاسته مردم بخش های مختلف ایران ، که بیش از پانصدجاوید نام وهزاران هزارمجروح و معلول وچشم ازدست داده و بیش ازبیست هزار زندانی را دربیش ازشش ماه تظاهرات واکسیون واعتصاب به همراه داشت ، نشانه به پا خاستن و قدرت نمایی یکپارچه گی جامعه ما را دربرابرچشمان جهانیان به نمایش گذاشت،که این مردم می خواهند شتابان ازحاکمیت اسلامی گذرکنند؛ در این میان همبستگیهای بزرگ ملی وبین المللی با مبارزات مردم ایران وخصوصا زنان ، دانش آموزان- دانشجویان- معلمان – نویسندگان – روزنامه نگاران-  پرستاران – گروههای فمینیستی- پرستاران و مددکاران – ملل تحت ستم – و خانواده های دادخواه در سراسرایران ودیگرجنبش های اعتراضی رابا خود به همراه داشت تا چهره وتصویر زنان به پا خاسته ایران رادرجهان دگرگونه به نمایش بگذارد.در این نبرد نابرابر ازیک سو دانش آموزان – زنان- دانشجویان- توده جوانان به پا خاسته ونیروهای ملی تحت ستم به همراه استادان ومعلمان و… با شعار«زن -زندگی -ازادی» وآزادی ، آزادی، ضرورت مبارزه پیرامون بایست ها ونبایست ها  درجای جای کشوربه خیابان ها ریختند. نیروی عظیم زنان ایران برای نخستین باردرتاریخ کشور،درقامت یک ملت درمقابل دشمنان آزادی وبرابری ایستادند تاپیامد خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ ودادخواهی خون های ریخته را دربرابرحاکمان راباردیگربه نمایش بگذارند.ازدیگرسو،حاکمیت اسلامی با شمشیر خونچکان خویش جز زبان زور و سرکوب، بازداشت،مفقوداثرکردن وآدم ربایی، به زندان کشاندن وشکنجه وخودکشانی درزندان ها تلاش مذبوحانه نیروهای امنیتی و شکنجه گر نظام براین بود که این جنبش عظیم را‌درسراسرکشورسرکوب نمانید. برشماری ابعاد این جنایات به آتش کشیدن دانشگاه شریف درراستای سرکوب نمودن اعتراضات دانشجویان – حمله به نمازجمعه زاهدان وقتل عام فضاحت باردرخیابان های بلوچستان ، به تیرباربستن جوانان و زنان در خیابان های پاوه ومهاباد وسنندج درکردستان،به گلوله بستن کودک (کیان پیرفلک)درمنطقه ایذه و فشاربرخانمان لرهاوبختیاریها،به آتش کشاندن شبانه زندان های اوین ولاکان رشت، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه وخوابگاهها دانشجویان دختر،همه وهمه سبعیت نظام تاریک اندیش اسلامی را درفاصله زایش و رویش این جنبش عظیم درجای جای کشوربه نمایش گذاشت.نظام اسلامی بعد ازاجباریکسال تعطیلی گشت سرکوب ارشاد، امروز دیگرباراین تهاجم وسیع رابا راه انداختن یکباره گشت ارشاد، موج دستگیری ها وتهاجم به خانواده های جانفشانان راه آزادی واحضارها و فشاربریکایک آنان و خانواده های داد خواه شان را درآستانه سالگرد این جنبش عظیم دردستورکارخویش دادند.

 امروزطرح حکومتی سرکوب خشن وپرهزینه زنان اینک از طریق لایحه «حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب» به مجلس اسلامی و کمیسیونهای مربوطه واگذار گردید. لایحه ای که پوشش اختیاری را  برابر با «برهنگی»، «فساد و فحشا» و «اضمحلال خانواده میداند و برای اجرای آن همه ی وزارت خانه ها ، موسسات ، نهادهای حکومتی و رسانه ها را موظف به اجرای آن  کرده است.هدف غایی این طرح افزایش فشار بر زنان به منظور کنترل هر چه بیشتر بدن زن و تلاشی برای باز پس گرفتن مهاری است که مدت هاست از دست حاکمیت خارج شده و پوشش حجاب اجباری و تبعیض جنسی و جنسیتی زنان با پوشش اختیاری خود در برابر کل حاکمیت صف بسته اند.

درشرایطی که مقاومت بزرگ و نافرمانی تا حدی سراسری  دختران و زنان علیه سیاست آپارتاید جنسی حکومت اسلامی شکل گرفته، بی اعتنایی آشکارمردم به قوانین و سیاست های حکومتی وایستادگی درمقابل حملات وسرکوب ها به امری روزمره وعمومی رژیم اسلامی تبدیل شده است ، خامنه ای و رئیسی برای قوت قلب دادن به نیروی سرکوب و آتش به اختیاران حکومتی ،‌از جمع کردن “بساط کشف حجاب” سخن میگویند. این جمع کردن از طریق دستگیریهای گسترده ، مجازتهای مالی، دوربین های امنیتی پاسداران و بسیجیان و اوباشان چماق بدستان آنان ، همراه با  پاداشهای هنگفت به نیروی سرکوب ، استخدام اوباش حکومتی بعنوان حجاب بان در متروها، پلمب کردن مغازه ها و رستورانها ومطب ها وبستنی فروشی ها ، مراکز درمانی و خدماتی و بازرگانی، مصادره پلاتفرم ها اجرایی می گردد. روشن است اِعمال این سیاست راه بجایی نمی برد و جامعه ما هیچگاه به دوران ماقبل قتل عمد “ژینا” امینی بازنخواهد گشت.حاکمیت اسلامی وهمه عوامل سرکوبگرش طی یکسال گذشته با موج گسترده دستگیری ها و اعمال شکنجه و به اعدام کشاندن چهارجوان کارگر (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی) و جوانان زحمتکش صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و موج دستگیری معلمان – کارگران و زنان فمینیست وکوئیرها و روزنامه نگاران و نویسندگان و… رژیم اسلامی نتوانست برنده این میدان گردد.آشکاراست تکرارسیاست سرکوب نتیجه ای جزافزایش تنفر و انزجارواعتراض عمومی برای حکومت نخواهد داشت.

سالگرد قتل عمد حکومتی مهسا “ژینا” امینی ، فرصتی تازه برای جنبشی است که جهان را مسحور یا مجذوب خود کرده است . جنبش زن- زندگی -آزادی! جنبشی که تصویر و چهره تازه ای ازمردم ایران و خصوصا زنان آن ارائه داد. جنبشی که حکومت اسلامی را دروحشت سقوط  فروبرد.با شعار(جمهوری اسلامی، نمی خوایم،نمی خوایم)،(امسال سال خونه،سیدعلی سرنگونه) وصدها شعاربراندازی، قامت استوارخود را به نمایش گذاشتند.  زنانی که همه ی نیروی سرکوب حکومتی را آچمز کردند، خیابانها را از آن خود کردند، حجاب ازسربرداشته به کوپه های آتش افکندند. جوانان دختروپسربا عمامه پرانی لباس روحانیت را به مسخرگی گرفتند. تا آنانرا به پس صحنه برانند. بدین ترتیب زمزمه ی آینده ای روشن وآزاد وبی دغدغه درچشم انداز زندگی مردم پدیدارشد. این چشم اندازها و امیدهای روشن،همه ی ایرانیان را به میدان مبارزه وهمبستگی کشاند. ازسقزتا زاهدان، از تبریز تا اهواز، از تهران تامشهد ،آ‌ذری و بلوچ ، کرد ولر،ترک وترکمن ،عرب و فارس ،گیلک ومازندرانی ها ومردمان داخل  وخارج ، مهاجروتبعیدی  ازنیوزلند تا نیویورک، ازلندن تا برلین،اسکاندیناوی یعنی آسیا – اروپا- استرالیا- ایالات متحده آمریکا – کانادا ودرهمه جای این جهان پهناور، مردمانی که به استبداد و دیکتاتوری وحکومت دینی و موروثی نه گفتند وبه شعار«زن -زندگی -آزادی» به دهها زبان درجهان ، پاسخ آری دادند وبه خیابان آمدند؛ جنبش وخیزشی که تحقق آزادی و برابری ومدنیت را درپایان دادن به دوره ی وحشت اسلامی دربرابرخود می دید. میلیونها نفر با این صدا وامید همراه شدند. صدها نفرجان باختند،صدهاتن،چشمانشان راهدف گلوله های ساچمه ای یافتند وکُورشدند، هزاران نفرشکنجه وروانه زندان هاشدند. اما این جنبش سربازایستادن نداشت وندارد. حکومت میداند که جنبش وخیزش درهرلحظه وامکانی باردیگربرخواهد خاست. به این لحاظ است که رژیم همه ی امکاناتش را برای جلوگیری ازخروش عمومی مردم سازمان داده،نیروهای سرکوبگرش رادرکنارنیروهای حشدالشعبی وفاطمیون بسیج کرده است. محدودیتهای فراوان وگسترده را علیه مخالفین وخصوصا فعالان اجتماعی ومدنی ایجاد کرده،رسانه های حکومتی را با دروغهاوخدعه های تبلیغاتی برای مهارجنبش بسیج کرده، تا۱۶سپتامبر امسال یعنی (سالروزمهسا”ژینا”امینی وسالگردجنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی)،به روزاعتراض وهمبستگیهای بزرگ و بزرگداشتهای مبارزاتی تبدیل نشود.این همه نشانه حقارت ودست وپا زدن عُمال رژیم اسلامی برای جلوگیری ازشروع اعتراضات درسالگرد قتل عمد حکومتی “ژینا” امینی وسایرعزیرانمان،نشان دهنده قدرت مردم دربرابروحشت  نظام  اسلامی از پیشروی مردمان جامعه مااست! 

مانهادهای چپ ودموکراتیک دراولین سالگردقتل عمد حکومتی مهسا “ژینا” امینی، که نقطه‌ی آغاز خیزش اخیر بود و با کشتاردهه شصت وهمزمان با ۳۵مین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، همراه هستیم ، مقاومت‌هایمان را با همه خانواده های دادخواهان گره بزنیم ، برآنیم امروز اعتلای جنبش اعتراضی فراترازمساله حجاب درراستای دست یابی به مطالبات بی پاسخ مانده خویش درطلب مبارزه واعتراض می باشند. مطالباتی که تا کنون بی پاسخ مانده و توده عظیم معلمان- بازنشستگان – لایه های مختلف کارگران ولشکرعظیم بیکاران، دانشجویان ودیگراقشاراجتماعی جهت دستیابی برای کاستن فاصله طبقاتی و رودررویی با بساط کل حاکمیت ضد انقلابی ،جزازطریق سازمانیابی وتشکل پذیری خود، جزازطریق رویاروئی و کشمکش ازپائین با تمامیت ارکان حکومت اسلامی،درمقابله با سیاست هائی که رژیم دنبال می کند،برای ستیز و مبارزه با آن ، راهی دربرابرخود ندارد.  

مافعالان نهادهای چپ ودمکراتیک به سهم خویش،درسالگرد جنبش انقلابی توده محروم ایران،همه ی نیروهای مطالبه گرایران،همه ی ایرانیان مهاجروتبعیدی را درهمه ی جهان فرامیخوانیم،برای تجدیدعهد ویادآوری نام وخاطره همه جاوید نامان خیزش انقلابی «زن-زندگی -آزادی»، برای مقابله با حکومت ترورو وحشت اسلامی و همه ی قوانین ضد زن وضد انسانی حاکم درایران،برای نه گفتن به کلیت حکومت دینی و موروثی،برای همبستگی با مبارزه و همه مطالبات پاسخ نگرفته توده محروم جامعه ما به خیابان بیایید. شهرهای جهان را به پلاتفرمی دردفاع ازآزادی و برابری، دمکراسی ، پلاتفرمی در دفاع ازخیزش انقلابی «زن – زندگی آزادی» تبدیل کنید.۱۶ سپتامبر۲۰۲۳ روزبه خیابان آمدن ماست، نگذاریم این صدا خاموش شود و فرصت طلبان عافیت طلب که درلباس رژیم چنجی ودرساخت وپاخت با دولت های سرمایه داری چپاولگر جهانی باردیگربرای دزدیدن وملاخورکردن حرکت عظیم اجتماعی جامعه ما درتکاپو هستند تا مبارزه مردم انقلابی ما را به نام حاکمیت موروثی  وبا”وکالت ” ازسهم بران خود به یغما برند،نخواهیم گذاشت تا صدای مبارزات آزادی بخش مردم ما فراموش شود.

ما نهاد های چپ و دمکراتیک همچون گذشته درخارج ازمرزهای کشورمان ودرهر کجای جهان که هستیم ،ضمن همکاری وهمگامی برای برگزاری اقدامات محلی ، تلاش می ورزیم تا صدای بیصدایان جامعه ما با تمام توش و توانمان باشیم!

برای همصدایی با مردم آزادیخواه زنان و مردان ایران با هم همراه شویم! باری: می‌شویم آغاز از آنجایی که پایان شماست!

زن،زندگی،آزادی- ژن،ژیان،ئآزادی

نه به اعدام در سراسر ایران و جهان!
زندانی سیاسی و عقیدتی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم اسلامی ایران!
زنده باد آزادی و دمکراسی!

 

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا :

۱ انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران –  پاریس
٢ انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد

۳   انجمن سوسیالیستها در سوئد

۴- اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن

 ۵ شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
۶شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن

٧شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران،

۸فدراسیون اروپرس – بلژیک 

٩ کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۰– کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ 

۱۱- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران-سوییس

۱۲ کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

۱۳   کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت    

۱۴کمیته همبستگی با مبارزات جاری در ایران – استکهلم

۱۵ –  کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

۱۶ – نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)
۱٧ – همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
۱۸-  همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

۱٩همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)