۴۲ روز اعتصاب و اعتراض و خفقان مسئولین حکومتی
جدال کارگران نیشکر هفت تپه با بساط دزدان و چپاولگران در هفت تپه

امروز۵ مرداد ۴۲ روز از شروع اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه گذشت. ۴۲ روز فریاد، ۴۲ روز طرح خواستها، ۴۲ روز افشاگری علیه دزدان و مفتخوران. بقول کارگران صدای کارگر هفت تپه به آفریقا و همه دنیا رسید و به گوش مسئولین این حکومت نرسید! مسئولین حکومتی با وحشت گوشهایشان را بسته اند و هیچ تلاشی نمیکنند که پاسخ خواستهای بحق کارگران را بدهند. اگر تصور میکنند کارگر خسته میشود و به سرکار باز میگردد، اشتباه مهلکی میکنند. زیرا حتی اگر کارگران خسته شوند قطعا بهمراه همه مردمی که شاهد این جدال هستند، خشم و اعتراضشان علیه حکومت تشدید میشود و عزمشان برای نه فقط نقد کردن طلبها بلکه جارو کردن کل این بساط قلدری و دزدی و چپاول جزمتر میشود.

امروز کارگران ابتدا مقابل فرمانداری تجمع کردند و سپس با فریاد شعارهایشان به سمت بازار راهپیمایی کردند.
در تجمع اعتراضی این روز ابراهیم عباسی از نمایندگان کارگران سخنرانی کرد . او در سخنانش چنین میگوید:”رئیس جمهور اگر درد داشت، ما را می فهمید. آقا صدای ما به آفریقا هم رسید. به آمریکا رسید. به همه جا رسید. رئیس جمهور خودمان نشنیده! (خوابه!)، فرمانده خودش را زده به کری. استاندار فوتبال نگاه میکه. میگویند عباسی چه کاری به استاندار دارد. خوب این شرکت را چه کسی داده است. روحانی داده. استاندار داده و امثال فرماندار داده. آقا اگر زورتان به این آقا نمیرسه ، شرف داشته باشید و بیایید بگویید که ما زورمان به اسد بیگی نمی رسه تا کارگر تکلیف خودش را بداند. میخواهند ما را بکشند ولی نمیدانند چطور بکشند. می خواهند خودمان بیاییم اینجا و از گرما و کرونا بمیریم که بگویند خودش مرد. بعد نمیگوید کرونا گرفت و مرد. میگوید مشکل زمینه ای داشت. بیماری زمینه ای داشت. این قلبش مشکل داشت. آیا بهداشت شوش یک بار نامه داده که بگه آقا کرونا هست بیا این هم خدمات کارگر؟ بهداشت شوش آیا یکبار یکی آمده بگوید آقا فاصله را رعایت کنید. من که نمیدانم. تو رفتی درس خواندی که خدمات بدهی. وظیفه ات است که خدمات بدهی پس کجای کار ایستادی؟ بی غیرت!”

هر روز اسناد جدیدی از بساط دزدی و چپاول در این شرکت رو میشود. شخصی بنام هرمز کاهکش که کارش درست کردن بیلان مالی جعلی برای اسدبیگی و مافیای هفت تپه جهت دریافت ارز و همچنین فروختن آنها در بازار آزاد بوده است، اکنون دوباره مدیر امور مالی شرکت شده است. کسی که منفور کارگران است و یک پای دزدی از حق وحقوق کارگر بوده است به مسئولیتی بالا گماشته شده است. یک نمونه از کارنامه این شخص دستکاری در ساعات شیفت کارگران و کم کردن اضافه کاری های انها بوده است. با بازگشت دوباره او پروژه جدید کم کردن اضافه کاری کارگران نیشکر در دستور قرار گرفته است. او را آورده اند که آخرین چپاولهایشان را در هفته تپه به اتمام برسانند و کار و معیشت کارگران را به نابودی برسانند. کارگران با خشم و با تمام قدرت در برابر این دزدان ایستاده اند. از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)