۳۰ خرداد برابر با ۲۰ ژوئن سرآغاز هولاکاست اسلامی و روز زندانیان سیاسی است. در۳۰ خرداد ۶۰ فرمان یکی از قتل عام های تاریخ معاصر جهان توسط خمینی رهبر حکومت آدمکشان اسلامی صادر شد. به دستور او، به زندان انداختن و شکنجه و اعدام مخالفین در ابعادی که بندرت در تاریخ رخ داده است، سازمان داده شد. دهها هزار نفر به جوخه های اعدام سپرده شدند، زندانها مملو از مخالفین شد و صدها هزار نفر ناچار به ترک کشور شدند. به این ترتیب جمهوری اسلامی قادر شد انقلابی را که با هدف آزادی از دیکتاتوری پهلوی و برای رفاه و برابری برپا شده بود شکست دهد و سلطه حکومت ارتجاعی اسلامی بر جامعه را تحکیم نماید.

بدون نسل کشی که از ۳۰ خرداد سال ۶۰ شروع شد، حکومت اسلامی قادر نبود در قدرت باقی بماند و همچنان تا به امروز جنایت بیافریند. جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است و بویژه جنایت هولناک دهه شصت هرگز فراموش نخواهد شد. حقایق این نسل کشی، عاملین و آمرین آن و همه جنایات پس از آن باید روشن شود و به آنها رسیدگی شود.

همه جناح های جمهوری اسلامی و شخصیت های کلیدی آن از خط امامی ها تا اصلاح طلبان، از خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و موسوی تا پاسدار ولترهای امروز نظیر سروش و سازگارا و گنجی، در این جنایت نقش داشته اند. اینها همه از سازماندهندگان این جنایت بزرگ بودند و باید به مردم و بویژه خانواده هایی که عزیزانشان بیرحمانه قتل عام شدند و یا در زندانها مورد بیرحمانه ترین شکنجه ها و تجاوزها قرار گرفتند در دادگاههای علنی پاسخگو باشند.

هولاکاست اسلامی دهه شصت تنها جنایت جمهوری اسلامی نبود اما سرآغاز هولناکترین دوره تاریخ جامعه ایران بود. دوره ای که نزدیک به چهاردهه از آن میگذرد و ویژگی آن سلطه یک حکومت زندان و اعدام و چپاول بیرحمانه معیشت مردم محروم توسط اقلیتی سرمایه دار است. در ادامه این نسل کشی بود که حکومت اسلامی موجی از ترور و قتلهای زنجیره ای و شکنجه و زندان در سراسر کشور به جریان انداخت و در خارج کشور علیه مخالفین و منتقدینش ترورهای زیادی را سازمان داد. متاخرترین جنایات حکومت کشتار ۱۵۰۰ نفر از معترضین در آبان ۹۸ و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اکرائینی و کشتار ۱۷۶ سرنشین آن است.

۳۰ خرداد با این سابقه و تاریخ تلخ، اکنون بعنوان یک روز شاخص مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و روز جنبش دادخواهی شناخته میشود. ما همه مردم منزجر از حکومت اسلامی را به تقویت و گسترش این جنبش بعنوان یک ستون مهم جنبش سرنگونی فرامیخوانیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)