جمهوری اسلامی که در مهار زنان معترض به حجاب اجباری در جامعه هر چه بیشتر خود را شکست خورده می بیند حالا به دنیای “مجازی” آمده است که با حجاب برخورد کند. اخیرا رئیس پلیس فنا گفته است که کشف حجاب در دنیای مجازی تخلف است و با شدت با آن برخورد خواهد شد. پاسخ چنین تهدیداتی این است که جنبش حجاب برگیران را چنان وسعت دهیم که جمهوری اسلامی نتواند هیچ غلطی بکند.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی در به انقیاد در آوردن زنان در چهارچوب ارزشها و قوانین اسلامی شکست خورده است. کم  تقلا نکردند. از همان آغاز حکومتشان به جان زنان افتادند تا با پونز حجاب را به سر زنان بچسبانند. صدها قانون وضع کردند و قوانین مجازات برای بی حجابان تعیین کردند. از منبر نماز جمعه ها علیه زنان عربده کشیدند. به صورت زنان اسید پاشیدند. اوباش و گله های حزب الله شان را علیه زنان روانه خیابان کردند. ۲۶ ارگان را با تمام امکانات علیه زنان بسیج کردند. اما هیچکدام از اینها نتوانست است مانع آنچه که خود می گویند یعنی “بی حجابی” و “یا حجاب برداشتن” زنان شود. در دیماه ۹۶ دختران انقلاب با به چوب کردن حجاب اسلامی اراده زنان برای لغو حجاب اجباری را با شجاعت تمام به نمایش گذاشتند. جمهوری اسلامی با این اعتراضات سراسیمه شد و به نفس نفس افتاد.

حجاب یکی از ستون های اصلی حکومت اسلامی است و این دلیل اصلی حکومت برای بکار گرفتن خشونت هرچه بیشتر علیه بیحجابی است. می دانند که با حجاب آمدند و با بی حجابی زنان می روند. شاخه و شانه کشیدن برای زنان در “دنیای مجازی” مشکل حکومت را حل نخواهد کرد بلکه با موج جدیدی از بی حجابی مواجه خواهند شد. همانطور که تمهیدات زورگویانه در دنیای واقعی تنها شکستهای پی در پی برای آنها داشته است.

زنان حجاب نمی خواهند. این را به هزار و یک شکل نشان داده اند. بی حجابی “ناهنجاری اجتماعی” نیست. بوسیدن “ناهنجاری اجتماعی” نیست که کسی به خاطر آن دستگیر شود. این جمهوری اسلامی است که عین “ناهنجاری اجتماعی” و وصله ناجوری بر این جامعه است و این تشبثات نشاندهنده عمق ضعف و زبونی و وحشت حکومت از جنبش رهایی زن و جنبش رهایی از فرهنگ ارتجاعی اسلامی است.

سران حکومت مطمئن باشند که زنان آزاده با گسترش جنبش حجاب برگیران پاسخ شایسته ای به این گستاخی خواهند داد و در خیابان و دانشگاه و مدرسه و و شبکه های اجتماعی نشان خواهند داد که این جنبش اجتماعی تر و قدرتمندتر از آن است که زیر بار این زورگویی ها برود. جمهوری اسلامی در مقابل میلیونها زن و مرد آزادیخواه که به آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری اش محکم نه گفته اند هیچ غلطی نمی تواند بکند.

حجاب اجباری و همه قوانین تبعیض آمیز باید فورا لغو شوند. لازمست که همه شهروندان از حقوق انسانی زنان به دفاع برخیزند و تعرض حکومت را با تعرض گسترده و همبستگی هرچه بیشتر پاسخ دهند. جنبش رهایی زن در ایران جنبشی عمیقا آزادیخواهانه و یکی از پایه های مهم جنبش سرنگونی است. این جنبش را با تمام قوا تقویت و پشتیبانی کنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)