نسل آینده به چهل سال آموزش ایدئولوژیک دینی جمهوری اسلامی تن نمیدهد…

پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)