اهمیت ابراز وجود گروه های همیاری را باید در فلسفه وجود انسان اجتماعی و مبارزه با از خودبیگانگی و دفاع از کرامت و حرمت بشر امروز و برای مبارزه با انزوا و در انتظار قضا و قدر نشستن ارزیابی کرد. گروه های همیاری با هر میزان پلاتفرم اجرایی، قوی و یا ضعیف اقدامی است علیه سیستم سرمایه داری حاکم که اصل را بر از خودبیگانگی و رها کردن انسانها به دنیایی پر از موهومات خرافی، استثمار و کارمزدی برای اندوختن سرمایه قرار داده است! 

در ارتباط با قدرت و کاربست گروه های همیاری بیشتر از این باید نوشت.  اگر کنترل محلات در اعتراضات آبان و دی ماه ٩٨ برای مقابله توده ای و سازماندهی متحدانه مبارزه علیه فاشیسم اسلامی بود، امروز ایجاد گروه های همیاری برای مقابله با سیستم فساد و دزدهای حاکم،  و فاشیسم اسلامی با اتکا به حضور مردم و دخالت آنها جایگاه مهی پیدا کرده است.  

فعالیت و ابراز وجود گروه های همیاری در شرایط کنونی و امروز برای مقابله با بحران کرونا،  تجربه ای گرانبها  برای آینده سیاسی و بدست گرفتن قدرت توده ای و اعمال حاکمیت شوراهای مردم دارای اهمیت است. در اعتراضات آبان و دی ماه ٩٨ جوانان دست به کنترل تعدادی از محلات در سنندج و مریوان زدند و قدرت اجتماعی و مبارزاتی متحدانه را تجربه کردند و هم اکنون در مقابله با بحران کرونا با تشکیل گروه های همیاری حس انساندوستی ورها نکردن مردم بحال خودشان و ایزوله نشدن در خانه هایشان و دست به زانو ننشستن، مبارزه ای انسانی و متحدانه را بدست گرفته اند.    

برای مردم و جامعه مهم این است که بحران کرونا را با سازماندهی و اتحاد هدایت کنند. هم اکنون در تعدادی از شهرها مردم با اتکا به نیروی خود گروه های همیاری را سازماندهی کرده  و تلاش میکنند از توانایی های میدیای اجتماعی در جهت سازماندهی در محلات و شهرها قدرت اتحاد و دخالت در اداره جامعه را بدست گیرند.

هم اکنون در مریوان، پاوه ، سقز و سنندج  گروه های همیاری تشکیل شده اند. در محلات با  توزیع رایگان محلول ضد عفونی عملا بیار و دوستان نزدیک و دلسوز مردم تبدیل شده اند. فعالین مدنی و گروه های همیاری از بیمارستانها دیدن میکنند، و در حمایت از فداکاری و فعالیتهای خستگی ناپذیر و صمیمانه  و دلسوزانه آنها  به کادر درمانی و پزشکی بیمارستانها گل هدیه میدهند.  

هم اکنون؛ تشکل های مختلف، شخصیتهای شناخته شده کارگری و اجتماعی، فعالین مدنی،  از جمله فعالین نهادهای پایان دادن به کارتن خوابی، دفاع از کودکان کار و خیابان، محیط زیست، تشکل های کارگری، نهادهای مبارزه با اعتیاد، شبکه های کمک رسانی به مردم در محلات را فعالانه سازماندهی کرده اند.

سازماندهی شوراهای محلات و شوراهای شهرها و ارگانهای نمایندگی آنها در محلات و شهرها موضوعات گرم و یا گفتمان جاری در میان مردم و جامعه است. مردم عملا در طول چندین سال مبارزه و رو در رویی با جمهوری اسلامی به این تجربه مهم سیاسی و مبارزاتی دستیابی پیدا کرده اند که  بر بستر سازمانیابی مردم در محلات و ایجاد نهادهای اعمال اراده توده ای در محلات میتوانند و توانایی نظارت بر تامیتن امکانات درمان رایگان، نظارت بر میزان استفاده یکسان از امکانات پرشکی و کمک های مردمی و کمک رسانی را پیدا خواهند کرد. و از کانال سازماندهی محلات و شهرها توانایی نظارت بر تقسیم  کمک های دارویی و پزشکی، مالی و پوشاک و خوراکی که در سطح بین المللی اهدا میشود، داشته باشند.

بحران کرونا چالش مردم و جامعه با هیئت حاکمه و دولت است. مردم رفاه و تامین معیشت، درمان رایگان و دسترسی رایگان به طب و امکانات پزشکی و دارویی و برخورداری از توانایی جسمی را میخواهند. غلبه بر موانع و راه برون رفت از شرایط کنونی در گرو اتکا به سازماندهی شوراهای محلات و شوراهای شهرها است. حضور فعال و گسترده فعالین کارگری و مدنی و شخصیتهای شناخته شده اجتماعی مهمترین فاکتور در سازماندهی گروه های همیاری و سازماندهی شوراهای مردمی است. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)