بهار ایسه، سوار ایسه، می نازنین خورشیدِ اسب نوروز یوهو

خوشم خوشم که دیوزم، بنه سرپا جیر، دل باز پیروزه یوهو

بیا بزن بجام من تی جام، واهال او پارساله سوزه یوهو

سوز سرما بوشو، غم بیک جا بوشو، پا بکوبیم یاران

تره ببه فرخنده تازه سال، مِرِه هم

تره بایه شادی در همه حال، مِرِه هم

به همه یاران به کس و کاران خورم ببه روزگاران

هفت سین ور رو به آینه، خوش تر دارم من

شمع و جمع و جام زرینه، خوش تر دارم من

عیدی از او مهر گنجینه، خوش تر دارم من

نو گله کش شمه، صاف و بی غش گم

صد سال به اَ سالان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)