حفاری بزرگ

 

کنده اند زیر ایران و ایرانی

خاوران و

بزرگ خاوران ها را

 

برای هشتاد میلیون رنجبر

هشتاد میلیون اسیر

جای مردگی هست

 

تا درو می کند

رگبار خشونت

نیزارها را

 

و می راند به لبه کوره ها

عاصیان از رنج

سر باز زننده را

 

چهل سال است

کنده اند

و همچنان می کنند

 

از ایران نیز

بیرون زده گورها

گورستان هایی ناشناخته

 

برای رنجبرانی

گماشته

به کندن گورِ خویش

 

چهل سال گورکنی

و هنوز

کنده نشده اند

 

می ترسم انقدر بمانند

که زنده ای نماند

جمعی نماند

 

مادری، دادخواهی

موجودی نماند

نامدفون در رنجِ خویش

 

 می ترسم انقدر بمانند

که آب و خاکی نماند

حتی آنورِ آبی

 

نشانی نماند

از ایران و ایرانی ی و ما

پراکنده گان ایران نیز!

 

/

 

نیلوفر شیدمهر

۱۷ دسامبر ۲۰۱۹

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)