مشاهدات بسیاری از مردم شرکت کنند گان در اعتراضات اثبات می کند که عوامل حکومتی خود در تخریبها و خشونتها دست داشته اند الف : یک خانم در تماس تلفنی اظهار کرد که به چشم خود دیده است که وانتهای پر از قلوه سنگ ، بطری های آتشزا و ادوات تخریب از پایگاه بسیج محله اشان به سطح شهر روانه شده است . ب: در محل هایی که تخریب اموال مردم و شیشه ساختمانها صورت گرفته است ، ادوات ویژه تخریب که فقط در اختیار نیروهای ضد شورش است پیدا شده است . ج: در یک ویدیوی ارسالی از ایران دو مشاهده گر، ویدیویی را به نمایش می گذارند که نشان میدهد نیروهای ضد اغتشاش بدون حضور تظاهرات کنند گان چند مغازه را به آتش می کشند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)