مانند پیرزنی تنها

از پشت پنجره سرد
می پایم همه روز
دختر نوشکفته پائیز را

مانند من
دل در دلش نیست
تا پیام بیاورد باد
و او همراهش بدود

چادری سرخ بر سر
و چارقی زرد بر پا
تا پشت پرچینی
که از پشتش

سرک می کشد
از دل من
پسر زمستان.

/
نیلوفر شیدمهر
همیلتون – کانادا

 

وبسایت:

http://nilofarshidmehr.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)