بنظر میرسد دلیل اصرار اصلاح طلبان بر تمام شدن انقلاب ، نه تلاش در جهت بهبود اوضاع معیشتی مردم و رفع سرکوبها ، که تخفیف بحرانها در جهت حمایت از منافع آن بخش از مردم ایران است که اکنون و به برکت ” انقلاب ” توانسته اند بقول معروف ” بار ” خود را بسته و اکنون می خواهند به بهره گیری از برداشتهای خود از ” سفره انقلاب ” مشغول شوند ،عموم رهبران ” اصلاح طلب خود امروز از برخورداران از ” رانت ” و از اقشار مرفه جامعه هستند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)