محمد جواد حاج علی‌اکبری رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: «وظیفه ما بردن مردم به #بهشت نیست اما باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم و با کسانی که می‌خواهندمردم را به زور به #جهنم ببرند مقابله کنیم.» .

عجب! چهل سال است که زندگی ما را جهنم کرده اید و مملکت را به خاک سیاه نشاندید تا مقدمات ورودمان به بهشت را فراهم کنید؟ شما دست از سر دنیای ما بردارید بهشت و جهنم پیش کش خودتان. .
به قول سعدی: مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)