ایشان با کدام مجوزو حقانیت ، بنام ملت ایران شورای مدیریت گذار اعلام کرده است ؟ زهی وقاحت وخود بزرگ بینی ، کدام توده میلیونی نه بگو دهها هزار نفر نه بگو هزار نفر ، بگذار صد نفر در ایران تظاهرات کرده ونام وی را بعنوان نماینده خود برای تشکیل شورای گذار فریاد کرده اند ، خود بزرگ بینی هم حدی دارد !
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)