بنیاد گرایی در کشور ما تنها در شکل ” بنیاد گرایی دینی ” ظاهر نمی شود ، شکل دیگر بنیادگرایی که آن نیز ماهیتی ضد مدرن دارد ” بنیاد گرایی شاهنشاهی ” است ، گفتمان ایرانشهری نیز بخشی از هویت ما ایرانیان است که که هر چند نسبت به ” بنیاد گرایی دینی ” خود را درظاهر با گفتمان مدرن هماهنگ کرده است اما مدرن نیست وبفرض قدرت گرفتن و در نهایت هم نخواهد توانست راه حلی برای برون رفت کشور از بحرانهای خانمانسوزی که همه جوانب حیات سیاسی و اجتماعی مارا در بر گرفته است پیدا کند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)